Jaarverslag 2017

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt de stand van zaken van de 12 voorstellen weergegeven. .

T otaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp

Besluit voorjaarsnota

I/S

R/B

Programmadoel

Voortgang t.o.v. Najaarsnota 2017

(bedragen in €)

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

I

R

3.2

Ja

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

I

R

3.1

Ja

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000.000

I

B

2.1

Ja

4.000.000

I

B

2.2

Ja

4

Bijdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei

5.000.000

I

R

3.1

Ja

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000.000

I

R

3.1

Ja

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

I

R

3.1

Ja

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

I

R

3.1

Ja

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

5.000.000

I

R

4.1

Ja

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

S

B

2.2

Ja

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

I

B

2.2

Ja

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000.000

S

5

Gerealiseerd bij VJN 2017

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500.000

I

R

1.6

Ja

500.000

I

B

1.6

Ja

I/S = Incidenteel / Structureel
R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

Toelichting
Onderstaand wordt de stand van zaken per 31-12-2017 van de 12 impulsen gegeven.

  1. Fonds ter financiering van kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

De subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven beoogt de bewustwording van de noodzakelijke energie-transitie in de maatschappij te vergroten en deze te versnellen. De regeling biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om hun project professioneel voor te bereiden, waarmee de slagingskans ervan groter wordt. Het beschikbaar gestelde budget ad € 2 mln is over 3 kalenderjaren verdeeld, waarvan € 0,8 mln voor 2017. In 2017 is € 0,5 mln aan subsidie verleend. Daarnaast zijn er over 2017 nog enkele ingediende aanvragen in behandeling (€ 0,1 mln) wordt nog voor een bedrag van € 0,2 mln aan aanvragen verwacht m.b.t. 2017.

  1. Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

Het voorstel rondom de financiële bijdrage voor project ‘Waste to chemistry’ is vastgesteld in de PS vergadering van 31 mei 2017. Bij voorjaarsnota is een bedrag van € 7,5 mln beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve Versterking economie. De samenwerkende bedrijven in het consortium hebben in de zomer van 2017 besloten om met het project de definitieve ontwerpfase te starten. De intensieve betrokkenheid van zowel de gemeente Rotterdam als de provincie Zuid-Holland heeft een belangrijke rol gespeeld bij het nemen van dit positieve besluit.

3.    Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

Op de drie terreinen van deze impuls is voortgang geboekt:

  • Versterking en uitbreiding van het concept "weg van de energietransitie": de aanbesteding van de proeftuinen groot onderhoud (N211 en N470) zijn voorbereid en gunning van de werkzaamheden voor de N211 heeft in 2017 plaatsgevonden. In 2017 konden tevens de eerste innovatieve projecten van andere wegbeheerders worden gehonoreerd middels de Subsidieregeling Mobiliteit.
  • De ontwikkeling van een proeftuin voor de natte infrastructuur ('vaarweg van de energietransitie"): in 2017 is de selectie van een geschikt vaarwegtraject gestart.
  • Opschaling van het duurzame openbaar vervoer met waterstofbussen. De volgende stap is gezet in het Europese project FCH-JU waarbij een opschaling naar 50 bussen voor Nederland in drie regio's (Groningen, Noord-Brabant en Zuid-Holland) is voorzien.

De activiteiten binnen de investeringsimpulsen zijn  uitgevoerd binnen de reguliere  arbeidscapaciteit.

  1. Bijdrage aan een Zuid-Hollandse Transitiecampus - echt groene groei

Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar gesteld en toegevoegd aan Versterking economie. Dit bedrag is middels vaststelling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 ingezet op exploitatie.

  1. Reservering voor de uitvoering van ‘Investeren in vernieuwing

Het voorstel van GS voor de inzet van de extra middelen voor het Regionaal Investeringsprogramma en Gebiedsgericht Werken is in een aparte brief van medio mei aan PS aangeboden. Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 5 mln ‘Investeren in vernieuwing' toegevoegd aan de reserve Versterking economie.

  1.  Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

In december 2017 is een begrotingssubsidie ter grootte van € 3,8 mln aan de gemeente Westland verleend. De gemeente Westland heeft een subsidieregeling opgesteld ten behoeve van de modernisering van het teeltareaal door het uitnemen van in de weg liggende obstakels. De gemeente Westland is hierbij de uitvoerende en risicodragende partij. De subsidieregeling zal vanaf 2 februari 2018 opengesteld worden.

  1.  Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

De verhoging van het Subsidieplafond 2017 regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH) is vastgesteld in de PS vergadering van 22 februari 2017. Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 1 mln beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve Versterking economie.

  1. Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

 In 2017 was € 790.000 gereserveerd voor de snelle uitvoering van een aantal gebiedsgerichte projecten in de regio’s Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Alphen-Gouda-Woerden en Alblasserwaard. Hier is geen gebruik van gemaakt. Alle aanvragen lopen nu via het Maatregelenpakket Gebiedsgericht werken Zuid-Holland, welke in december 2017 door GS is vastgesteld.
In de Voorjaarsnota van 2017 is een bedrag van € 6.085.000 toegewezen voor de financiering van gebiedsprojecten. Er zijn aanvragen ontvangen van Alphen aan den Rijn – Midden-Holland- Woerden (maximaal € 1.530.000) en Goeree-Overflakkee (maximaal € 2.590.000).Verwacht wordt dat binnen 2 maanden de subsidiebeschikkingen zijn vastgesteld en verzonden. Andere aanvragen zijn in de maak.

9.    Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

De middelen van deze impuls zijn ingezet voor projecten om  een aantal buslijnen langer door te laten rijden in de avonduren en om een aantal rustigere buslijnen te behouden die anders zouden zijn opgeheven. Hiermee is de leefbaarheid en bereikbaarheid van met name het landelijk gebied verbeterd. Voor de uitvoering van deze investeringsimpuls is het niet nodig geweest extra arbeidscapaciteit in te zetten.

10.  Oplossen knelpunten openbaar vervoer

In het Veer Maassluis- Rozenburg is een deel van deze investeringsimpuls besteed. Verdere bestedingsopties zijn geïnventariseerd en een bestedingsvoorstel zal in voorjaar 2018 worden voorgesteld.

11.   Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

De verlaging is bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 in de begroting verwerkt. Daarmee is deze impuls geheel gerealiseerd..

12.   Extra impuls om vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

Via deze impuls wordt actief bevorderd dat de uitvoering van de provinciale VTH taken niet alleen verbetert door maatregelen die vallen binnen de bevoegdheden van de provincie, maar ook waar deze betrekking hebben op het stelsel of op de inhoud van wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Verantwoordelijken in de keten worden daarvoor actief benaderd. Eind 2017 is een voortgangsrapportage aangeboden aan Provinciale Staten. Voor deze impuls is in 2017 ca. € 225.000 besteed aan arbeidscapaciteit (dit is 22,5%). Deze hoge inzet komt door het arbeidsintensieve traject met nauwe betrokkenheid van de omgevingsdiensten en de nadruk op “leren door doen”.