Jaarverslag 2017

9. Balans

9.1 Tabel balans

Activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2017

Balans per
31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

72.503

112.452

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.995

11.308

Bijdrage aan activa in eigdendom van derden

57.508

101.143

Materiële vaste activa

970.655

890.099

Investeringen met economisch nut

117.384

120.159

Investeringen met maatschappelijk nut

853.271

769.940

Financiële vaste activa

40.500

24.359

Deelnemingen

34.408

18.367

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar

4.176

4.076

Totaal Vaste activa

1.083.657

1.026.910

Vlottende activa

Voorraden

22.116

24.085

Onderhanden werk voorraden

22.116

24.085

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

265.797

343.578

Vordering op openbare lichamen

100.140

99.349

Overige vorderingen

4.252

7.031

Overige uitzettingen

0

0

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

161.406

237.198

Liquide middelen

124.161

119.702

Kassaldi

0

4

Banksaldi

124.161

119.698

Overlopende activa

45.694

25.480

Vooruitbetaalde bedragen

12.869

4.559

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

7.740

8.310

Overige overlopende activa

25.084

12.611

Totaal Vlottende activa

457.768

512.845

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

1.541.425

1.539.756

Passiva
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2017

Balans per
31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

722.753

684.815

Algemene reserve

68.563

77.479

Bestemmingsreserve

624.002

572.365

Gerealiseerd resultaat

30.188

34.970

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

27.147

34.964

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

27.147

34.964

Vaste schulden, renterypische looptijd van één jaar of langer

401.553

435.711

Binnenlandse banken

401.553

435.711

Totaal Vaste passiva

1.151.453

1.155.491

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

33.130

69.793

Overige schulden

33.130

69.793

Overlopende passiva

356.842

314.472

Nog te betalen kosten

209.414

164.173

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

147.088

150.189

Overige vooruit ontvangen bedragen

339

110

Totaal Vlottende passiva

389.972

384.265

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

1.541.425

1.539.756

Borg- en garantstellingen

Oorspronkelijk bedrag

Stand per

Stand per

(bedragen x €1.000)

31-12-2016

31-12-2017

Totaal gewaarborgd

25.570

12.866

11.360

Mutatie activa
(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

16.140

Immateriële vaste activa

-39.949

Liquide middelen

4.458

Materiële vaste activa

80.556

Overlopende activa

20.214

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

-77.781

Voorraden

-1.969

Totale mutatie

1.669

Mutatie passiva  
(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

37.938

Overlopende passiva

42.370

Vaste schulden, renterypische looptijd van één jaar of langer

-34.158

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

-36.663

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

-7.817

Totale mutatie

1.669

9. Balans