Jaarverslag 2017

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 1

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Effectenindicator 1.1 : Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meet- waarde 2017

1.1.1

Percentage overhead

38

38

38,9

Toelichting

1.1.1 Percentage Overhead

Het percentage overhead over 2017 komt per saldo uit op 38,9%. Dit is hoger dan het streefcijfer van 38%. Door de overdracht van de Groenservice Zuid-Holland (G Z-H) naar Staatsbosbeheer per 1 januari 2017 is het percentage overhead gestegen, aangezien de uitvoeringsorganisatie G Z-H in zichzelf een lager percentage aan overhead heeft gekend. Het afschaffen van twee directiestructuren binnen de provincie heeft een daling van het percentage tot gevolg gehad. Gelet op de Organisatiekoers, waarin opgave gericht werken leidend is, zullen medewerkers uit de bedrijfsvoering steeds meer integraal onderdeel zijn van de uitvoering van de primaire taken. Vanuit de bedrijfsvoering is het initiatief genomen om inzichtelijk te maken welk deel van de indirecte formatie in 2017 feitelijk directe taken heeft uitgevoerd binnen een maatschappelijke opgave. Als dit  wordt vertaald naar het overheadpercentage, dan komt het percentage uit op 37,9%.

Effectenindicator 1.2 : Kwaliteit dienstverlening

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meet- waarde 2017

1.2.1

Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

85

85

88,0

1.2.2

Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (percentage binnen termijn)

74

75

93

1.2.3

Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

-

80

95

1.2.4

Doorlooptijd belasting bezwaren

-

90

90

1.2.5

Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

6,8

-

-

1.2.6

Informatie is beschikbaar op jaarbasis

99,8%

99,7%

99,99

1.2.7

Aantal uitgevoerde onderzoeken naar de informatieveiligheid

9

9

9

Toelichting

1.2.1 Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

In 2017 is 88% van de facturen binnen de termijn van 30 dagen betaald. Het streefcijfer van 85% is daarmee behaald

1.2.2 Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (% binnen termijn)

In 2017 is 93% van de bezwaren en klachten binnen de wettelijke termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar of klacht afgehandeld. Het streefcijfer ten aanzien van de beslissingen op bezwaar en klachten is daarmee gehaald.

1.2.3 Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

In 2017 is over 95% van de bezwaren en de klachten binnen de door provincie Zuid-Holland zelf gestelde norm van 12 weken, respectievelijk 10 weken, geadviseerd. Het streefcijfer is daarmee eveneens gehaald.

1.2.4 Doorlooptijd belasting bezwaren

De doelstelling voor de Begroting 2017 van 90% op tijd afgehandelde bezwaren is gerealiseerd.
In 2017 zijn geen beroepsprocedures gevoerd.

1.2.5 Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

In het afsprakenkader ‘Samen werken, Samen leven’ (2007) tussen Rijk en provincies is opgenomen dat de overheidsdienstverlening minimaal een 7 moet scoren naar het oordeel van klanten. Provincies meten daarom sinds 2010 in gezamenlijkheid elke twee jaar de klanttevredenheid, gemeten in een rapportcijfer (6,8 in 2014).
In december 2016 is het 3e klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd met het rapportcijfer 7,1 als resultaat. Begin 2018 worden de onderzoeksresultaten, samen met de resultaten uit het reputatieonderzoek, aan Provinciale Staten gepresenteerd.  Klanttevredenheid wordt vanaf 2018 toegevoegd aan de concernopgave 'rol en positie provincie'.

1.2.6 Informatie is beschikbaar op jaarbasis

De doelstelling voor 2017 is meer dan behaald. Informatie is beschikbaar op de corporate website en op het SIS (Staten Informatie Systeem).
Deze beschikbaarheid wordt gemeten op basis van 24x7, uitgezonderd gepland en met de gebruikersorganisatie afgestemd onderhoud.

1.2.7 Aantal uitgevoerde onderzoeken naar de informatieveiligheid

 De provincie neemt continu maatregelen om de veiligheid van de informatievoorziening te waarborgen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatievoorziening te garanderen en de gevolgen van incidenten te beperken.
Om te toetsen of deze maatregelen afdoende zijn, vinden jaarlijks diverse onderzoeken en risicoanalyses plaats. In opdracht van de provincie onderzoeken externe partijen meerdere malen per jaar de veiligheid van de ICT omgeving en de wijze waarop deze wordt beheerd. Ook intern wordt doorlopend onderzoek uitgevoerd naar de algemene IT-beheersingsmaatregelen in het kader van de jaarrekeningcontrole.
Er zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van een meerjarige onderzoekskalender. Deze beoogt de naleving te toetsen van afspraken die op grond van het convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid gemaakt zijn. Dit convenant is een afsprakenkader waarmee provincies verantwoordelijkheid nemen voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het informatieveiligheidsbeleid.
Naast de uitvoering van audits en toetsen, ligt de focus de komende jaren op het versterken van het managen van informatierisico’s binnen de verschillende werkprocessen van de provincie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de provinciale methodiek van risicomanagement en weerstandsvermogen.

Paragraaf Bedrijfsvoering