Jaarverslag 2017

Financieel Beeld

Inleiding

In het financieel beeld wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële resultaten over het gevoerde beleid in 2017. Daarnaast worden ook de belangrijkste financiële trends weergegeven om zo een beeld te krijgen hoe de provincie financieel heeft gepresteerd en hoe deze resultaten zich ten opzichte van voorgaande jaren verhouden. Naast inzicht in de totale bestedingen en ontvangsten wordt aandacht besteed aan het rekeningresultaat en de beklemming er van. Het prognosticerend vermogen van de provincie, de ontwikkelingen op de programmareserves, de voorzieningen en de overlopende passiva worden hierin eveneens toegelicht.

Financieel Beeld