Jaarverslag 2017

Leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2017. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2017 leidend is voor de Jaarstukken 2017. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 2017.

Het Jaarverslag 2017 bestaat uit:

 • De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2017.
 • Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2017 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.
 • De programmaverantwoording, met daarin:
  • de inleiding per programma, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van het programma;
  • de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van effectindicatoren;
  • de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?) op basis van prestatie-indicatoren;
  • de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan 5%, of bestuurlijk relevantie.
 • De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Duurzaamheid en Subsidies.

Voortgang en trends
In lijn met de wens naar een transparante en open provincie is in deze jaarrekening een eerste opzet gemaakt voor het inzichtelijk maken van de voortgang van de effecten van ons beleid (de indicatoren).  We doen dit door inzicht te geven in de voortgang en de trend van de indicatoren., In de digitale jaarrekening is dit opgenomen op de hoofdpagina,waarmee het mogelijk is eigen selecties te maken om zelf gewenste informatie te tonen. .

Voortgang

onbekend

goed

aandachtspunt

niet volgens planning

Trend

onbekend

stabiel

positieve ontwikkeling

  Negatieve ontwikkeling

Voortgang:
Met een stoplichtscore geven we aan of een streefwaarde volgens planning is gehaald. Deze score wordt daarna verder toegelicht (cijfermatig zoals percentages, bedragen, hectares; alsook in tekst).

Het hoeft niet zo te zijn dat de meetwaarde minimaal gelijkmoet  zijn aan de streefwaarde om een goed te kunnen scoren. Dat hangt af van het uitgangspunt dat bij de bepaling van de streefwaarde is gehanteerd. In de toelichting wordt dat inzicht verschaft. Bijvoorbeeld als de streefwaarde is om 26.850m2 te scoren en de meetwaarde is 26.700m2 kan deze als goed zijn neergezet.

Trend: Bij de weergave van de trend is gekeken naar hoe de meetwaarde zichheeft ontwikkeld ten opzichte van de vorige meting. Dit kan positief of negatief zijn. De grafische weergave geeft direct duidelijk weer hoe de trend is. In sommige gevallen is een lagere meetwaarde namelijk juist een positieve ontwikkeling.

Voor zowel de voortgang als de trend geldt dat het de eerste keer is dat we dit inzicht in een P&C-product geven. Het op een gelijksoortige manier scoren van de meetuitkomst versus de streefwaarde is een groeiproces. De ervaringen zulllen we in de komende P&C-producten meenemen.

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (voorjaarsnota en najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.
 • De balans en de toelichting op de balans.
 • De SISA-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
 • Overzicht van lasten en baten per taakveld

In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal.

De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening.

Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website http://www.begrotingzuidholland.nl/