Jaarverslag 2017

11. Stille reserves

Algemeen

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves
(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie
31-12-2016

Mutaties 2017

Saldo
31-12-2017

Gebouwd onroerend goed

1,1

-0,2

0,9

Onbebouwd onroerend goed

5,6

-

5,6

Kunst

0,4

-

0,4

Deelnemingen

47,5

- 3,3

44,2

Verbonden partijen

-0,2

-

-0,2

Totaal

54,4

- 3,5

50,9

11. Stille reserves