Overzicht Overhead

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces conform BBV 2017.
Voor het inzicht worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk overzicht overhead.

Realisatie lasten & baten

Lasten

98 %

Baten

207 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

94 %

Onttrekkingen

100 %

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

84.664

1.771

86.435

84.954

1.481

98%

Baten

2.085

333

2.418

4.998

-2.580

207%

Subtotaal baten en lasten

82.578

1.439

84.017

79.956

4.061

Toevoeging aan reserves

0

361

361

361

0

100%

Onttrekking aan reserves

0

1.121

1.121

1.057

64

94%

Subtotaal reserves

0

-760

-760

-696

-64

Resultaat

82.578

678

83.257

79.260

3.997

95%

Opmerking: De incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de totale exploitatie van het programma

Toelichting overzicht overhead

De baten zijn in 2017 € 1,1 mln hoger in het kader van dienstverlening voor evenementen en catering, die niet bij de begroting zijn geraamd. Er is een bijdrage ontvangen ter dekking van de arbeidskosten ad € 0,9 mln. Dit bedrag bestaat uit € 0,3 mln UWV- bijdragen en € 0,6 mln detacheringsopbrengsten.
Verder is er een werknemersbijdrage ontvangen aangaande OV-abonnementen a € 0,2 mln. De overige niet geraamde baten zijn  € 0,4 mln.
Het materiële budget voor de Kwaliteitsimpuls geeft voor jaarschijf 2017 een onderschrijding van € 0,1 mln. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door minder kosten voor personele inzet en materiële uitgaven voor opdrachten in het kader van de kwaliteitsverbetering van de organisatie.

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve
(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

PR OMO

Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei

0

361

361

361

0

Totaal toevoeging aan reserve

0

361

361

361

0

PR OMO

Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

1.121

1.121

1.057

64

Totaal onttrekking aan  reserve

0

1.121

1.121

1.057

64

Saldo reserves

0

-760

-760

-696

-64

Bij de reserve Groot Onderhoud MJOP gebouwen is in 2017 € 0,06 mln minder onttrokken dan eerder geraamd.

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op