Jaarverslag 2017

Paragraaf Grondbeleid

Belang grondbeleid (functies voor de provincie)

In 2017 is de ‘Nota Grondbeleid 2018 – 2021 – een opgavegericht grondbeleid’ door GS ter vaststelling aangeboden aan PS en door PS op 31 januari 2018 vastgesteld. Zoals de naam al aangeeft wordt in de nota de opgave centraal gesteld, overeenkomstig de gekozen koers van de provinciale organisatie. In de nota wordt verkend wat nodig is om het grondbeleid een effectief instrument te laten zijn in de realisatie van de provinciale opgaven. Want grondbeleid gaat vooral over de vraag hoe de provincie haar doelen realiseert.
Grondbeleid is zichtbaar in de aan- en verkopen van grond ten behoeve van wegen of groene ontwikkeling en in het beheer van provinciale eigendom. Dat is het topje van de ijsberg. Vragen of gekocht moet worden en wat dan precies, hoe ons eigendom te beheren en dienstbaar te kunnen maken aan provinciale doelrealisatie zitten daar direct onder. Weer een slag dieper zitten de vragen naar de provinciale rol in de samenwerking met partners en de wijze waarop realisatie en beheer georganiseerd kunnen worden.
Er is geen standaardantwoord op deze vragen, maar er zijn wel kernwaarden benoemd zoals marktconform,  level playing field, waardebehoud, instrumentele meerwaarde. Verder zijn kernrollen te onderkennen: de provincie als regelgever, realisator, facilitator of partner. In combinatie met de opgave kunnen maatwerkoplossingen worden gevonden die passen bij de opgave en de rol van de provincie.
Verder leidt het tot innovaties in de uitvoering zoals zelfrealisatie (het faciliteren van ondernemers in een gebied die willen bijdragen aan het realiseren van doelen), duurzaam beheer (samen met gebiedspartners opzetten van beheerorganisaties ter borging van de beleidsdoelen). In dit kader worden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld zoals: natuurverkopen, natuurinclusief beheer en het bestrijden van leegstand van agrarische opstallen.

De  nota `Grondbeleid 2018 – 2021 – een opgavegericht grondbeleid’ formaliseert de ontwikkeling van het provinciale grondbeleid in een beleidskader. Voor 2017 gelden nog de kaders van de Nota Grondbeleid 2013 –
2017, maar in kaderstellende zin wijken die niet af van de nieuwe nota.

Grondbeleid kan een krachtig instrument in het realiseren van ruimtelijke provinciale doelen zijn, als het past binnen de maatschappelijke context en antwoord geeft op maatschappelijke vragen. Deze paragraaf gaat vooral over het zichtbare resultaat van het grondbeleid.

Paragraaf Grondbeleid