Jaarverslag 2017

Paragraaf Subsidies

Subsidies 2017

Inleiding

In de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv) zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Op de meeste subsidies die worden verstrekt zijn de bovenstaande arrangementen van toepassing. Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verlening-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen.
In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2017 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren:

Toepassing arrangementen

Arrangement

Verleende beschikkingen

Verleende subsidies (€)

Aantal

% t.o.v. totaal

Bedrag

% t.o.v. totaal

0

Geen arrangement

252

41,3%

22.884.021

16,0%

1

€ 0 - € 24.999

184

30,3%

2.339.454

1,7%

2

€ 25.000 - € 124.999

103

16,9%

5.264.489

3,7%

3

€ 125.000 of meer

71

11,6%

112.459.932

78,7%

Totaal

610

100,00%

142.937.896

100,00%

Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende:

  • De gepresenteerde cijfers in de bovenstaande tabel betreffen verleende subsidies die binnen de provinciale organisatie zijn afgewikkeld. Over de verleende subsidies die door externe bureaus voor de provincie zijn afgedaan bestaat dit inzicht niet, omdat deze organisaties over andere subsidiesystemen beschikken dan wij. Deze kunnen niet op dezelfde wijze rapporteren.
  • Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen (o.a. gedeeltelijk voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer), de uitkering uit het provinciefonds voor de Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Net als voor arrangement 3 geldt dat deze subsidies op basis van een inhoudelijke en een financiële verantwoording worden vastgesteld. Financieel gezien beslaan deze twee categorieën 94,7 %.
  • De subsidies die onder de arrangementen 1 en 2 zijn verleend, beslaan 47 % van het totaal aantal verleende subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht slechts 5,4 % van het totaal verleende bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Vallen de prestaties lager uit, dan wordt er lager vastgesteld.
  • De subsidies die onder arrangement 3 zijn verleend, beslaan 11,6 % van het totaal aantal verleende subsidies en dit betreft financieel gezien 78,7 % van de verleende subsidies.

Verantwoording benutting subsidieplafonds
In overeenstemming met de toepassing van de Asv en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2017 is vastgesteld of tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen. Tevens is er een kolom opgenomen met de titel “Onderhanden werk”. De hierin getoonde bedragen zijn niet verwerkt in de kolom “afwijking plafond” omdat de nog in behandeling zijnde aanvragen geweigerd kunnen worden of de verleningen lager kunnen uitvallen dan is aangevraagd.
In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken.
Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website (https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/openbaar/ ) vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag.

Paragraaf Subsidies