Jaarverslag 2017

5. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

EMU-saldo

EMU-saldo

(bedragen x € 1.000 mln)

Realisatie 2016

Primaire Begroting 2017

Realisatie 2017

Begroting 2018

Raming 2019

EMU-saldo

169,9

-243,8

-3,19

-101,9

-123,9

Het verschil in EMU-saldo tussen primaire begroting en realisatie ad € 232,6 mln vindt zijn oorsprong voornamelijk in het exploitatiesaldo en niveau van de investeringen.
Voor verklaring van verschillen op exploitatiesaldo en investeringen verwijzen wij u naar de corresponderende onderdelen van deze jaarrekening (saldo baten / lasten; overzicht investeringen).

5. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo