Jaarverslag 2017

Paragraaf Verbonden Partijen

Visie en beleidsvoornemens

De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen zijn uitgewerkt in de beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019 . In de beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen staat het kader dat PS aan GS meegeven voor (nieuwe) participaties. In deze nota staan:

  • de beleidsuitgangspunten en de controlekaders voor (nieuwe) deelnemingen;
  • de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen;
  • de provinciale vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Bovenstaand beleidskader bestaat uit een besliskader dat in stappen wordt doorlopen en waaruit de te kiezen rechtsvorm volgt voor de behartiging van de provinciale publieke belangen. De beleidsuitgangspunten hebben een wettelijke grondslag en/of zijn gebaseerd op aanvullende voorwaarden die PS aan GS meegeven als kader

Paragraaf Verbonden Partijen