Jaarverslag 2017

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 3

Doel 3: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Effectenindicator 3.1 : Bij het voeren van een duurzaam inkoop-en aanbestedingsbeleid gaat provincie Zuid-Holland verder dan alleen het oorspronkelijke uitgangspunt, te weten: de minimumeisen.

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meet- waarde 2017

3.1.1

Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

100

100

100

Toelichting

3.1.1 Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

In 2017 heeft de aanpak Duurzaam GWW geresulteerd in het ondertekenen van de Greendeal Duurzaam GWW 2.0. In deze Greendeal zijn aanvullende afspraken gemaakt over het verder verduurzamen van de infraprojecten.

Paragraaf Bedrijfsvoering