Jaarverslag 2017

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 2

Doel 2: We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever

Effectenindicator 2.1 : We zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meet- waarde 2017

2.1.1

Aantal trainees

20

20

23

2.1.2

Aantal participatiebanen (in fte)

14

22

22,5

2.1.3

Aantal stageplaatsen

50

50

74

2.1.4

Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo'ers)

12

32

28

2.1.5

Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

50

50

87

Toelichting

2.1.1 Aantal trainees

In 2017 waren er 27 trainees in dienst. Hiervan maken 12 trainees onderdeel uit van het generalistische
WO-programma (looptijd oktober 2016 – 2018). 6 trainees waren verbonden aan het financiële traineeprogramma dat in november 2017 is afgerond. Hiervan zijn 5 trainees ingestroomd op vaste formatieplaatsen binnen de provincie. Ook zijn er 3 traineesop het beleidsterrein van bodem werkzaam. Tot slot is in maart 2017 een technisch traineeprogramma gestart in samenwerking met de P-4, waarvoor de provincie Zuid-Holland 2 traineeplekken heeft ingevuld.

2.1.2 Aantal participatiebanen

Op 31 december 2017 is in totaal 22,5 fte (19 medewerkers) aan participatiebanen gerealiseerd bij de provincie. Daarmee is de taakstelling gehaald.. Omdat de overheid de banenafspraak niet heeft gerealiseerd is de quotumregeling in werking getreden. Momenteel wordt uitgezocht wat dat voor de provincie in 2018 betekent.

2.1.3 Aantal stageplaatsen

In 2017 hebben 74 stagiaires hun stageperiode bij de provincie doorgebracht. Daarnaast hebben 19 studenten binnen de provincie een studieopdracht uitgevoerd. Ook zijn er in 2017 in housedagen / excursies georganiseerd voor 8 verschillende groepen, variërend van basisschoolleerlingen tot en met WO-studenten.

2.1.4 Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo-ers)

Doelstelling van de provincie was om in 2017 32 werkervaringsplaatsen (12 mbo’ers en 20 statushouders) ingevuld te krijgen. Vanuit het project Kickstart heeft de provincie in 2017 de invulling van totaal 28 werkervaringsplaatsen (12 mbo’ers en 16 statushouders) weten te realiseren. Daarmee is de doelstelling ten aanzien van mbo’ers gehaald. De doelstelling met betrekking tot statushouders helaas niet. Gebleken is dat het aanbod aan hoogopgeleide statushouders, die niet ouder zijn dan 34 jaar, beperkt is.

 2.1.5 Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

In 2017 zijn er 87 uitwisselingen tussen mede-overheden gerealiseerd. Het betrof 51 personen die vanuit een andere overheid bij de provincie zijn gedetacheerd. Daarnaast zijn 36 medewerkers vanuit de provincie gedetacheerd naar andere overheden. Daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald. De verwachting is dat het aantal uitwisselingen verder zal toenemen als gevolg van de vergroting en intensivering van het overheidsbrede mobiliteitsnetwerk.

Effectenindicator 2.2 : We doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk 'provincie Zuid-Holland' bij werkzoekenden en personeel

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meet- waarde 2017

2.2.1

Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

6,7

-

-

 2.2.1 Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

Het project ter bevordering van 'beste werkgever' is in het tweede kwartaal van 2017 geïnitieerd. In het project is aandacht voor verbetering van de dienstverlening van de werkgever om het werkplezier te vergroten. Daarnaast worden inspanningen verricht om de medewerkers zich bewust te laten zijn van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het werkplezier. Bovendien is aandacht voor een betere profilering van de provincie Zuid-Holland als aantrekkelijke en maatschappelijk betrokken werkgever voor zowel werkzoekenden als medewerkers van de provincie. Een nieuwe meting in het kader van beste werkgever staat medio 2018 gepland.

Paragraaf Bedrijfsvoering