3. Aantrekkelijk en Concurrerend

Inleiding

Naar een nieuwe economie: the next level
De Zuid-Hollandse economie bevindt zich in een transitieproces naar meer delen, digitaal en schoon. De economie heeft te maken met snelle technologische ontwikkelingen, zoals de omschakeling van fossiele naar duurzame energie, robotisering, 3-D printing en digitalisering. Daardoor moeten we onze productieprocessen en manier van werken anders inrichten en ons aanpassen aan andere, nieuwe markten en ketens van producent naar consument. Hoe sneller we dat doen, des te concurrerender we zijn. Voor Zuid-Holland betekent dat werk aan de winkel. We maken de stap naar een circulaire economie waarin hergebruik van grondstoffen een nieuw verdienmodel wordt. We stimuleren innovatie via nauwe samenwerking tussen de diverse economische sectoren, kennis- en onderwijsinstellingen die onze regio herbergt. Via inzet op een aantrekkelijke woon- en werkomgeving trekken we bedrijven, kenniswerkers en andere talenten.

Energievernieuwing
Het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten, luidt het einde in van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen. De aanwezigheid van energie-intensieve sectoren als de haven, de glastuinbouw biedt grote kansen voor de energietransitie. De omvang van de opgave voor energietransitie is in Zuid-Holland groot, 25% van de totale CO 2 -emissie in Nederland wordt in Zuid-Holland uitgestoten, 20% van de Nederlandse bevolking woont in deze provincie. Dat biedt de kans dat ook hier de grootste stap kan worden gezet en dus een groot effect zichtbaar zal worden. Zuid-Holland wil een slimme en schone economie waar fossiele bronnen zijn vervangen door hernieuwbare bronnen. Dat brengt –naast het voorkomen van negatieve effecten door klimaatverandering- ook nieuwe verdienmodellen, nieuwe exportproducten en nieuwe banen met zich mee. We nemen maatregelen om energie te besparen en het gebruik van aardgas drastisch te verminderen.

Naar een levendige meerkernige metropool
In Zuid-Holland is een onderscheidend meerkernig stedelijk netwerk ontstaan waarin elke stad een eigen profiel heeft ontwikkeld. Onze welvaart en welzijn hangen af van de kwaliteit van dit stedelijk netwerk. Steden zijn ontmoetingsplaatsen, emancipatieladders voor nieuwkomers en broedplaatsen van ideeën en innovatie. Zuid-Holland staat voor de opgave om in het komende decennium een fors aantal woningen te realiseren en om de woonvoorraad te verduurzamen. De uitdaging is om metropolitane ontwikkeling op een sociale, gezonde en duurzame manier vorm te geven. Het economisch potentieel kan beter benut worden door de steden met hun afzonderlijke kwaliteiten beter te verbinden tot een metropool. Het leef- en vestigingsklimaat wordt versterkt door stad en land goed te verbinden, door ruimte te bieden voor groen en water in de stad, door een evenwichtige woningvoorraad en passende werklocaties. De vitaliteit van de meerkernige metropool is gebaat bij cultuur, kenniscentra en aantrekkelijke binnensteden.

Realisatie lasten & baten

Lasten

84 %

Baten

333 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

69 %

Onttrekkingen

99 %

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

85.203

-10.486

74.717

62.954

11.763

84%

Baten

1.416

1.251

2.667

8.872

-6.205

333%

Subtotaal baten en lasten

83.787

-11.737

72.050

54.082

17.968

Toevoeging aan reserves

13.129

39.437

52.566

52.141

425

99%

Onttrekking aan reserves

32.169

-1.564

30.606

21.040

9.566

69%

Subtotaal reserves

-19.041

41.001

21.960

31.101

-9.140

Resultaat

64.747

29.264

94.011

85.183

8.827

91%

Voor informatie over het doel van een reserve en een nadere toelichting zie Programmareserve 3

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 3.1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  84 %
  (+€3.559)

  Baten

  108 %
  (-€81)
  Prestatieindicatoren
  2
  1
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  1
  0
  0
 • 3.2 Schone en toekomstbestendige energie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  76 %
  (+€893)

  Baten

  136 %
  (-€64)
  Prestatieindicatoren
  0
  3
  0
  0
  Effectindicatoren
  1
  2
  4
  0
 • 3.3 Beter benut (bebouwd) gebied

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  68 %
  (+€4.133)

  Baten

  177 %
  (-€91)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • 3.4 Goede ruimtelijke kwaliteit

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  79 %
  (+€443)

  Baten

  0 %
  (+€0)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • 3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  91 %
  (+€1.152)

  Baten

  0 %
  (-€20)
  Prestatieindicatoren
  3
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  2
  0
  0
  0
 • 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  95 %
  (+€609)

  Baten

  100 %
  (+€0)
  Prestatieindicatoren
  7
  3
  0
  0
  Effectindicatoren
  9
  0
  0
  0
 • 3.7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  89 %
  (+€975)

  Baten

  525 %
  (-€5.948)
  Prestatieindicatoren
  1
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  2
  0
  0
  0