Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6.3 Programmareserve 3

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Meerjarenplan Bodemsanering

40.934

4.500

4.836

40.598

Bedrijventerreinen

4.995

120

1.760

3.355

EFRO middelen

31

0

31

0

Manden maken

615

0

615

0

Alt.locatie Hoeksche Waard

9.000

0

0

9.000

Coolport middelen

3.545

0

3.545

0

Mitigatie/Energie

617

1.200

0

1.817

Overcommittering OP-West

3.485

0

0

3.485

Interreg-cofinanciering EFRO

14.029

2.562

2.365

14.226

Greendeal Zonnepanelen-asbest

920

0

49

871

InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug.

4.700

0

0

4.700

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

13.826

0

241

13.585

Programma Warmte-Koude Z-H

52

0

52

0

Regionale netwerken topsectoren

2.308

433

526

2.215

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

0

0

113

Risicoreserve Energiefonds

3.000

6.000

0

9.000

Versterking economie

5.335

22.500

1.184

26.651

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

4.500

8.000

4.451

8.049

Implementatie Omgevingswet

5.492

0

893

4.598

Opstellen integrale onderzoeksagenda

135

300

77

358

2016 DP Molens CVT groot onderhoud

200

0

200

0

Regionale gebiedsgerichte projecten

0

7.000

0

7.000

Zuidelijke Randstad

0

276

96

180

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

137

0

137

0

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

4.188

0

750

3.438

IRP Goeree-Overflakkee

600

0

75

525

Totaal

122.756

52.891

21.883

153.763

Overzicht beklemming programmareserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo reserve 31-12-2017

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

Waarvan niet verplicht

Meerjarenplan Bodemsanering

40.598

0

40.598

0

Bedrijventerreinen

3.355

3.355

0

0

EFRO-middelen

0

0

0

0

Manden Maken

0

0

0

0

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

9.000

0

0

9.000

Coolport-middelen

0

0

0

0

Mitigatie / Energie

1.817

0

1.817

0

Overcommittering OP-West

3.485

0

3.485

0

Interreg-cofinanciering EFRO

14.226

0

14.226

0

Greendeal Zonnepanelen-asbest

871

0

871

0

InnovationQuarter

4.700

0

4.700

0

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

13.585

0

13.585

0

Programma Warmte en Koude Z-H

0

0

0

0

Regionale netwerken topsectoren

2.215

300

1.915

0

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

113

0

113

0

Risicoreserve Energiefonds

9.000

0

9.000

0

Versterking economie

26.651

0

24.901

1.750

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

8.049

8.049

0

0

Implementatie Omgevingswet

4.598

0

4.598

0

Opstellen integrale onderzoeksagenda

358

0

358

0

DP molen CVT groot onderhoud

0

0

0

0

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

7.000

0

6.100

900

Zuidelijke Randstad

180

0

180

0

Zuidvleugelfonds/onderdeel Driehoek RZG

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

3.438

3.438

0

0

IRP Goeree-Overflakkee

525

0

300

225

Totaal

153.764

15.142

126.747

11.875

Toelichting programmareserve

Onderwerp:

Meerjarenplan Bodemsanering

Inhoud en doel

Via het provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatieuitkering zal plaatsvinden is niet zeker. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.Looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De vermindering betreft onttrekkingen o.a. ten behoeve van beleid, onderzoek en uitvoering bodem voor een bedrag van € 0,2 mln. Uitgaven voor de sanering van spoedlocaties en nazorg bedroegen € 1,8 mln. Voor het project Hollandsche IJssel is een bedrag van € 0,1 mln uitgegeven. Een bedrag van € 2,3 mln is onttrokken voor de subsidie Nieuwerkerk Zelling de Onderneming. De uitgaven voor de sanering van het NAF-terrein bedroegen € 0,3 mln.

Toelichting toevoegingen

De vermeerdering betreft o.a. de doeluitkering uit het provinciefonds ter grootte van € 4,1 mln en € 0,4 mln voor de sanering van het EMK terrein.

Toelichting beklemdheid

Via het provinciefonds ontvangt de provincie van het rijk middelen voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodemsanering, dat is gebaseerd op het Bodemconvenant. Deze middelen worden gestort in deze egalisatiereserve, waarmee pieken en vertragingen of versnellingen in de uitvoering van projecten over de looptijd van het werkprogramma kunnen worden opgevangen.

Onderwerp:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking / subsidie verstrekt.

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

in 2017 is bestuurlijk afgesproken dat het gedeelte van de reserve dat voor planvorming bedrijventerreinen bedoeld was, in het jaar 2017 moet vrijvallen ten gunste van de algemene middelen van de provincie. Het bedrag is niet meer nodig voor dit onderwerp; het gaat om € 1.760.000.

Toelichting toevoegingen

In 2017 is gebleken dat het bedrijventerreinendossier Groote Haar in Gorinchem nog niet in de boekhouding (Coda) was opgenomen. Dit is gecorrigeerd. Om voldoende dekking te hebben voor dit dossier is in 2017 tevens € 120.000 toegevoegd aan de reserve bedrijventerreinen.

Toelichting beklemdheid

De omvang van de reserve per eind 2017 komt, gecombineerd met de exploitatiebudgetten die aanwezig zijn, overeen met de maximale subsidielast die voortvloeit uit de nog onderhanden bedrijventerreinendossiers. Er is geen onbenutte ruimte in de reserve aanwezig. Er wordt permanent gemonitord of dossiers uiteindelijk lager dan maximaal worden afgesloten en de daarmee vrijvallende middelen worden uit de reserve verwijderd ten gunste van de algemene ruimte van de provincie.

Onderwerp:

EFRO-middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2007

Looptijd

2016

Toelichting onttrekkingen

Deze reserve heeft geen functie meer. Het saldo van circa € 31.000  is in 2017 vrijgevallen en overgeplaatst naar de vergelijkbare actieve reserve EFRO / Interreg. Die reserve hoort bij de huidige periode voor Europese subsidies in het kader van het EFRO programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van deze reserve is per eind 2017 nihil.

Onderwerp:

Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

2017

Toelichting onttrekkingen

De stand van de reserve weerspiegelt de verplichtingen van de provincie voor het inrichten van het Stork-terrein in Papendrecht en Alblasserdam. Het project kende volgens opgave in 2017 zijn laatste fase. Het restant van de reserve a € 615.000 is dan ook ter begroting gebracht van het jaar 2017 en dientengevolge is de reserve hierna leeg. De reserve zal begin 2018 worden gesloten.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De stand van deze reserve per eind 2017 is nihil.

Onderwerp:

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven. De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Verwacht werd realisatie in 2017. Het inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden. Uit overleg tussen de provincie, de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Rotterdam is naar voren gekomen dat een afgeronde subsidieaanvraag in 2018 aan de voorwaarden voldoet (het subsidiekader voor de groene inpassing van Nieuw-Reijerwaard). Wegens het onzekere tijdschema van de uitvoering is als looptijd 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Verwacht werd realisatie in 2017. Het inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden. Er zijn duidelijke bestuurlijke intenties maar een nadere invulling is nog niet bekend bij FJZ.

Onderwerp:

Coolport-middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016.

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2017

Toelichting onttrekkingen

Bij het opstellen van de Begroting 2017 is het volledige saldo aan de reserve onttrokken voor het Kwaliteitsnet Goederenvervoer en Beter Benutten Goederenvervoer. Omdat bij het opmaken van de Jaarrekening 2016 een saldo resteerde, is de bijdrage uit de reserve nu wat hoger dan geraamd, zodat deze geen saldo meer heeft en kan worden afgevoerd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

In het Impulsprogramma van € 48 mln is € 2 mln opgenomen voor Kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten. In de Voorjaarsnota 2017 is dit bedrag verwerkt. De nadere verdeling van deze middelen over de jaren 2017-2019 is in de Najaarsnota 2017 verwerkt. De geraamde storting van € 1,2 mln in 2017 aan de programmareserve, onderdeel Mitigatie / Energie is gerealiseerd.

Toelichting beklemdheid

De reserve is ingesteld voor de uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid en voor de uitgestelde uitgaven door de markt voor subsidies aan kleinschalige lokale energieprojecten. De middelen in de reserve betreffen € 1,2 mln ter financiering van de investeringsimpuls maatschappelijke, kleinschalige energieprojecten voor de jaren 2018 en 2019. Verder is door minder aanspraak van de markt op de subsidieregeling Lokale initiatieven in 2017 een onttrekking van € 0,6 mln overeenkomstig verlaagd. De middelen voor de investeringsimpuls maatschappelijke, kleinschalige energieprojecten zijn gekenmerkt als bestuurlijk beklemd.

Onderwerp:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter dekking van risico's door overcommittering en de dekking van de bevoorschotting van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het maximale risico op het onderwerp Overcommittering is € 3,5 mln, dit is dan ook de stand van de reserve tot en met peildatum. De provincie is ten tijde van de Jaarrekening 2017 nog in afwachting van de definitieve eindafrekening vanuit de EU, de uitkomst zal leiden tot besteding en/of vrijval. De middelen in de reserve zijn derhalve gekenschetst als bestuurlijk beklemd. Het vermoeden is overigens dat deze middelen niet nodig zullen zijn en door de provincie intern heringezet kunnen worden voor economische of andere onderwerpen.

Onderwerp:

Interreg-cofinanciering EFRO

Inhoud en doel

De voor de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten.

Functie

Spaar

Voeding

Programma 3

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Voor het onderwerp EFRO Interreg zijn in 2017 uitgaven gedaan a € 2,4 mln. In de begrotingscyclus 2017 is bestuurlijk akkoord gevraagden gekregen om de financiering hiervan uit de geeigende bron (deze reserve) te laten plaatsvinden. Conform dit akkoord is € 2,4 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Voor het onderwerp EFRO Interreg is tot en met het einde van de huidige collegeperiode een bepaald totaalbudget benodigd. De opbouw naar dit totaalbedrag toe vindt plaats tot en met 2017. Begroot was in 2017 een laatste storting in de reserve EFRO Interreg van € 2,5 mln. Dit is conform de begroting uitgevoerd.

Toelichting beklemdheid

De stand van de reserve per 31-12-2017 is noodzakelijk om het maximaal te besteden budget voor deze collegeperiode te kunnen uitgeven. De stand past in de huidige beleidsafspraken. Die afspraken zouden onder bepaalde omstandigheden kunnen worden herzien en dan zou ook de stand van deze reserve kunnen worden verlaagd om de vrijkomende middelen elders in te zetten, maar dit ligt niet voor de hand.

Onderwerp:

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst Subsidieregeling Zonnepanelen. Het budget voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen ad € 0,9 mln is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verdeeld over de periode 2017–2023. Het deel voor 2018-2023 wordt onttrokken aan de reserve Greendeal zonnepanelen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

In 2017 is € 0,5 mln onttrokken aan de reserve wegens uitkeringen in het kader van subsidiedossiers 'asbest eraf, zonnepanelen erop'.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Deze middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat zij het gevolg zijn van het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst Subsidieregeling Zonnepanelen. Het budget voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen ad € 0,9 mln is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verdeeld over de periode 2017–2023. Het deel voor 2018-2023 wordt onttrokken aan de reserve Greendeal zonnepanelen.

Onderwerp:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

Programmabudget; herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln; 2013 tot en met 2016. Looptijd: De einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het risico voor PZH dat samenhangt met een mogelijke waardedaling van het aandelenbezit in IQ wordt tot nu toe ingeschat op € 4,7 mln. Hierop is de reservestand gebaseerd (ook € 4,7 mln). Gezien de aard van de reserve is de stand te schetsen als bestuurlijk beklemd.

Onderwerp:

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2014

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking betreft de subsidie ten behoeve van Waterhergebruik Glasparel+ en de kosten voor de procesbegeleiding ontwikkeling Restveengebied voor een totaalbedrag van € 0,7 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restant middelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse deelprojecten.

Onderwerp:

Programma Warmte en Koude Z-H

Inhoud en doel

Uitvoering van het werkplan van programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland (23 deelnemende partijen): ambitie om voor het jaar 2020 duurzame warmte- en restwarmte te leveren binnen de stedelijke- en aangrenzende glastuinbouwgebieden van de Zuidvleugel.

Functie

Egalisatie

Voeding

DI-uitkering GreenDeal

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2014

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Conform de Voorjaarsnota 2017 is een onttrekking aan de bestemmingsreserve Warmte-Koude van € 0,5 mln gerealiseerd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Regionale netwerken topsectoren

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie, in specifieke sectoren van de economie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2015

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Er wordt in 2017 0,5 mln onttrokken aan de reserve om de gefaseerde lasten 2017 te financieren die voortvloeien uit subsidieverleningen van 2016 en eerder.

Toelichting toevoegingen

Er wordt 0,4 mln gestort in de reserve om te zorgen dat voldaan kan worden aan alle toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit subsidieverleningen die in 2017 of eerder zijn voldaan. Door subsidie-ontvangers is aangegeven dat van de verleningen uit 2017 en eerder er activiteiten ter grootte van 0,4 mln zullen worden uitgevoerd in 2018 en verder.

Toelichting beklemdheid

De subsidieregeling voor RNT (Regionale Netwerken Topsectoren) is opgestart en gepubliceerd. De stand per eind 2017 is deels juridisch beklemd op grond van reeds verleende subsidies op dossierniveau (€ 0,3 mln). Het resterende deel van de reserve is bestemd voor nieuwe verleningen op biobased gebied en aan onder meer kenniscentrum plantenstoffen, waaraan in 2017 al subsidie is verleend. Verlenging ligt gezien onder meer de bestaande overeenkomst voor plantenstoffen en de aard van het onderwerp (passend bij prioriteiten van PZH) in de verwachting. In die zin wordt het niet juridisch beklemde deel van de reservestand gekenschetst als bestuurlijk beklemd alhoewel er in zijn algemeenheid ruimte bestaat (voor zover FJZ - JFA bekend) om middelen te verschuiven en elders binnen PZH in te zetten.

Onderwerp:

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".

Onderwerp:

Risicoreserve Energiefonds

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een Energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

De geraamde storting in 2017 a € 6 mln aan de programmareserve, onderdeel Risicoreserve Energiefonds, is conform de begroting 2017 en de afspraken uit het coalitieakkoord 2016-2019 gerealiseerd

Toelichting beklemdheid

Voor dit fonds wordt een risicoreserve aangelegd ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De opbouw van deze risicoreserve vindt plaats conform afspraken uit het coalitieakkoord 2016-2019. In de begroting 2018 zijn tevens additionele stortingen in 2018 en 2019 geraamd wegens de verhoogde provinciale deelname in het Warmteparticipatiefonds. Heroverweging van deze middelen druisen in tegen het afgesproken beleid uit het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019.

Onderwerp:

Versterking economie

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft de volgende onderdelen:·   Transitiecampus: € 5 mln;·   Investeren in vernieuwing € 5 mln;·   Extra bijdrage MIT-MKB € 1 mln;·   Glastuinbouw Westland € 4 mln;·   Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven): € 7,5 mln. De uitvoering vindt grotendeels in 2018 plaats: in dat jaar wordt € 10,5 mln aan de reserve onttrokken en aan de lasten toegevoegd. Voor Waste2chemicals worden nadere voorstellen uitgewerkt. Voor Glastuinbouw Westland ligt de nadruk van de uitvoering in 2019 (€ 3,3 mln). De extra bijdrage voor MIT (€ 1 mln) is in 2017 verwerkt. Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er is voor € 1,2 mln onttrokken aan de reserve ter dekking van kosten binnen de MIT-regeling die niet uit de rijksbijdrage van € 4,19 mln konden worden betaald. Dit betreft een bedrag van € 0,5 mln. Daarnaast is er € 0,7 mln onttrokken om de kosten van onder meer NIA te financieren.

Toelichting toevoegingen

In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft de volgende onderdelen: Transitiecampus: € 5 mln; Investeren in vernieuwing € 5 mln; Extra bijdrage MIT-MKB € 1 mln; Glastuinbouw Westland € 4 mln; Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven): € 7,5 mln. De uitvoering vindt grotendeels in 2018 en 2019 plaats. Daarom worden de betrokken bedragen in 2017 in deze reserve gestort, ter grootte van € 22,5 mln.

Toelichting beklemdheid

Van de eindstand 2017 is € 22,5 mln bestemd voor uitgaven in 2018 en verder voortkomend uit de Impuls van provinciebreed € 48 mln. Dit zijn geoormerkte middelen bedoeld voor geadresseerde werkvelden, waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt. De middelen zouden, voor zover de onderliggende plannen momenteel nog niet concreet genoeg zijn, kunnen worden heringezet elders bij de provincie - echter dit ligt gezien de reeds gemaakte bestuurlijke keuzes niet voor de hand. Het resterende deel van de eindstand 2017 (€ 4,1 mln) is bestemd om nieuwe initiatieven economisch gebied te kunnen financieren. Hier ligt een eerdere bestuurlijke keuze aan ten grondslag. Hiervoor worden bij VJN plannen aan PS voorgelegd.Een bedrag van 1,75 mln was gereserveerd voor achtervangfinanciering voor CADC. Deze financiering blijkt inmiddels niet nodig te zijn.

Onderwerp:

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk gebleken. Deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

De € 4,5 mln per eind 2016 betrof de uitgestelde uitgaven van de markt van de verleningen 2016 (in 2017).

Toelichting toevoegingen

De € 8 mln betreft de geschatte uitgestelde uitgaven van de markt horend bij de verleningen 2017 (uitgaven in 2018 en 2019).

Toelichting beklemdheid

De middelen in deze reserve zijn nodig om alle aangegane subsidieverplichtingen voor de jaren 2018 en verder te kunnen inlossen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de subsidieverleningen die in 2017 aan de markt zijn verstrekt. De markt heeft voor een deel ook jaren na het verleningsjaar nodig om de activiteiten volledig te kunnen uitvoeren.

Onderwerp:

Implementatie Omgevingswet

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingwet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden. De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van de kosten voor de transitie van de Omgevingswet wordt € 0,9 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De transitiekosten die conform het bestuursakkoord voor Zuid-Holland verwacht worden dienen tot einde van het implementatietraject via de reserve beschikbaar te blijven. De planning voor de implementatieperiode is vooralsnog t/m juni 2019.

Onderwerp:

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking betreft diverse onderwerpen, zoals projectmanagement, Inspiratiebrigade en MINT-onderzoek voor een bedrag van in totaal € 77.000.

Toelichting toevoegingen

De vermeerdering betreft de jaarlijkse bijdrage door de 5 deelnemende beleidsafdelingen van in totaal € 0,3 mln.

Toelichting beklemdheid

Ten behoeve van het opstellen van een integrale onderzoeks- en verkenningsagenda is een programmareserve gevormd ten laste van bestaande materiële budgetten. Gedurende deze collegeperiode zullen onderzoeken en verkenningen worden gestart over lange termijn opgaven van de provincie Zuid-Holland die ten laste komen van deze reserve.

Onderwerp:

DP molen CVT groot onderhoud

Inhoud en doel

Door middel van deze tijdelijke reserve wordt het budget uit het jaar 2016 dat bestemd was voor groot onderhoud molens in dat jaar doorgeschoven naar het jaar 2017. Er is meer doorlooptijd voor het volledige proces nodig dan eerder was voorzien.

Functie

Doorgeschoven prestaties

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

2017

Toelichting onttrekkingen

De gehele reservestand per ultimo 2016 a € 200.000 is in 2017 conform afspraak ter begroting gebracht. Dit is conform begroting en conform de handelwijze bij een reserve met als kenmerk Doorgeschoven Prestatie 2016. Dergelijke reserves kunnen maximaal 1 kalenderjaar (hier 2017) bestaan en dienen daarna afgesloten te worden.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De stand van de reserve is per eind 2017 nihil.

Onderwerp:

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Inhoud en doel

Deze reserve bevat middelen die apart worden gehouden voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van PZH moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. Eveneens in de loop van 2017 zijn plannen geconcretiseerd, voor € 6,1 mln. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve in de jaren 2017-2019. Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln  - initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016 (amendement 524)

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

De storting van € 7 mln is conform bestuurlijke afspraken en is bedoeld om het gehele initiatief dat hieraan ten grondslag ligt te financieren. De uitgaven zullen naar verwachting in 2018 en 2019 hun beslag krijgen.

Toelichting beklemdheid

Van het totale initiatief van € 7 mln is € 0,9 mln nog niet beklemd en wacht nog op nadere plannen. De overige € 6,1 mln is bestuurlijk beklemd geraakt in de loop van 2017. In hoeverre hier op het peilmoment al juridische overeenkomsten voor zijn gesloten is niet bekend.

Onderwerp:

Zuidelijke Randstad

Inhoud en doel

Het restant van de middelen die door deelnemende partijen in de loop der jaren ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitgaven van het netwerk Zuidelijke Randstad blijft beschikbaar voor materiële uitgaven namens de netwerkpartners ten behoeve van het netwerk. De terugbetalingsverplichting die hier in het verleden op rustte is vervallen.

Functie

Egalisatie

Voeding

De bestemmingsreserve is ontstaan uit de resterende middelen OVP Zuidvleugel

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

De vermindering betreft onder andere kosten voor alliantiegesprekken en beleidsondersteuning voor een bedrag van in totaal € 0,1 mln.

Toelichting toevoegingen

De vermeerdering betreft de storting van de resterende middelen afkomstig van de deelnemende partijen in de reserve voor een bedrag van € 0,3 mln.

Toelichting beklemdheid

De middelen dienen na de opheffing van het netwerk Zuidelijke Randstad beschikbaar te blijven voor materiële uitgaven en behoeve van het netwerk.

Onderwerp:

Zuidvleugelfonds/onderdeel Driehoek RZG

Inhoud en doel

De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2007

Looptijd

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (momenteel enkel nog gebied Hoogewaard).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

De vermindering komt rechtstreeks voort uit het subsidiedossier Hoogewaard waarvoor deze reserve is bestemd. De vermindering volgt het door de subsidieontvanger aangegeven activiteitenpatroon over de looptijd. Het gedeelte voor 2017 wordt als last getoond in de Jaarrekening 2017 van de provincie en gefinancierd uit deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De totale omvang van de reserve is juridisch beklemd. Het subsidiedossier Oude RijnZone (bedrijventerrein Hoogewaard) vormt de volledige onderbouwing bij deze reserve.

Onderwerp:

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met het gebied Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Zoals voorzien en geaccordeerd in het budget voor 2017 zijn er uitgaven voor het gebied Goeree-Overflakkee ten laste gebracht van deze reserve. Het betreft voor het overgrote deel kosten voor het project rondom de Getijdecentrale. De onttrekking is beperkt en bedraagt € 0,1 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De resterende IRP middelen voor Goeree-Overflakkee worden ingezet voor opgaven volgend op het oorspronkelijke IRP programma Goeree-Overflakkee en worden ingezet voor dezelfde doelen als waarvoor ze ooit beschikbaar zijn gesteld. De budgetten voor de komende jaren zijn vooral voor de Getijdecentrale. Voor 2018 en verder is € 0,3 mln ter begroting gebracht. De provincie heeft zich in haar eerdere plannen gecommitteerd aan investeringen in het gebied Goeree-Overflakkee en heeft hiervoor budget vrijgemaakt. Echter indien het integraal beeld hier aanleiding toe geeft kan mogelijk worden overwogen het niet ter begroting gebrachte deel van de reserve ten gunste van andere onderwerpen in te zetten.

9. Balans