2. Bereikbaar en Verbonden

Inleiding

Best bereikbare provincie
Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Onze welvaart danken we grotendeels aan goederenstromen vanuit de haven en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw die de provincie in en uit gaan. We zien ook veel dagelijkse verplaatsingen tussen woon- werklocaties. Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie, waarin twee van Nederlands grootste steden liggen, een reeks oud-Hollandse steden en talrijke kleinere gemeenten.

Economische groei zorgt voor toenemende druk op de infrastructuur, door meer goederenverkeer en meer woon-werk verplaatsingen. Zuid-Holland ontleent zijn kracht aan het meerkernige stedelijk netwerk waarin elke stad een economisch profiel heeft. Uit internationale onderzoeken blijkt dat het potentieel sterker benut kan worden door de steden en economische clusters met hun afzonderlijke kwaliteiten beter te verbinden. Voor de concurrentiepositie is niet alleen een goede bereikbaarheid via (vaar- en spoor)wegen van belang, maar ook steeds meer via de digitale infrastructuur.

Het is onze ambitie dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie van Nederland is; optimaal verbonden met regionale, landelijke en internationale centra. Er liggen grote kansen in verbinding van de mobiliteitsopgaven met de verstedelijkingsaanpak, economische transitie en energievernieuwing. Wij willen de mobiliteitssector schoner maken en verduurzamen, om de nationale doelstellingen voor klimaat en luchtkwaliteit te halen. Wij zetten daarom onder meer in op versterking van openbaar vervoer en gebruik van de fiets in de mobiliteitsketen van reizigers. Daarnaast moet vervoer over water een volwaardig alternatief zijn voor vervoer over de weg. De demografische opbouw van de samenleving verandert, wat leidt tot een verschuiving in het OV-gebruik. Hierdoor staat de traditionele invulling van het aanbod van openbaar vervoer in de landelijke gebieden onder druk. In deze landelijke gebieden blijft wel de noodzaak bestaan voor passend openbaar vervoer voor mensen die hiervan afhankelijk zijn.
We willen innovatie in het openbaar vervoer stimuleren door in de concessieverlening de creativiteit van aanbieders de ruimte te geven.

Realisatie lasten & baten

Lasten

116 %

Baten

71 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

126 %

Onttrekkingen

100 %

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

275.063

-21.467

253.596

293.039

-39.443

116%

Baten

11.648

-1.244

10.404

7.417

2.988

71%

Subtotaal baten en lasten

263.415

-20.223

243.192

285.623

-42.431

Toevoeging aan reserves

136.075

18.474

154.550

154.550

0

100%

Onttrekking aan reserves

119.380

75.924

195.304

245.528

-50.224

126%

Subtotaal reserves

16.695

-57.450

-40.755

-90.979

50.224

Resultaat

280.110

-77.673

202.437

194.644

7.793

96%

Voor informatie over het doel van een reserve en een nadere toelichting zie Programmareserve 2

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 2.1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  128 %
  (-€46.145)

  Baten

  85 %
  (+€1.645)
  Prestatieindicatoren
  13
  0
  1
  0
  Effectindicatoren
  8
  3
  0
  0
 • 2.2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  92 %
  (+€6.702)

  Baten

  536 %
  (+€1.342)
  Prestatieindicatoren
  7
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  11
  0
  0
  0