Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6.2 Programmareserve 2

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

0

1.260

1%-regeling Kunst

172

0

0

172

Egalisatiereserve expl proj PZI

19.470

10.462

2.042

27.890

RijnGouwelijn

10.900

0

10.900

0

Bereikbaarheid

9.505

15.489

9.638

15.357

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

5.377

Egalisatiereserve afschrijvingslast.

67.849

0

67.849

0

Mobiliteit

84.692

104.058

90.039

98.711

Revolverend Verenfonds

1.300

1.300

0

2.600

Egalisatieres.beheer & onderhoud DBI

0

18.340

0

18.340

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

8.280

0

2.398

5.883

Totaal

208.806

149.650

182.866

175.590

Overzicht beklemming programmareserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo reserve 31-12-2017

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

Waarvan niet verplicht

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

1.260

0

1%-regeling Kunst

172

0

0

172

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

27.890

0

9.318

18.572

RijnGouweLijn

0

0

0

0

Bereikbaarheid

15.357

0

4.700

10.657

HOV-Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

5.377

0

Egalisatiereserve afschrijvingslasten (voorheen kapitaallasten nota IWA)

Mobiliteit

98.711

98.711

0

0

Revolverend Verenfonds

2.600

0

0

2.600

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

18.340

0

0

18.340

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

5.883

0

5.883

0

Totaal

175.590

98.711

26.538

50.341

Toelichting programmareserve

Onderwerp:

Milieueisen openbaar vervoer

Inhoud en doel

In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3-Emotion voor de aanschaf van 4 brandstofcelbussen op waterstof. De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2008

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Energietransitie is een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3-Emotion voor de aanschaf in 2018 van 4 brandstofcelbussen op waterstof. De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV).

Onderwerp:

1%-regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2009

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De omvang is per eind 2017 € 0,2 mln, dit is niet beklemd. Gezien het gesloten systeem her in te zetten binnen programma 2, PMR.

Onderwerp:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Inhoud en doel

De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van het Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2018 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Voor de uitvoering van het Kwaliteitsnet goederenvervoer wordt € 1,1 mln uit de reserve bijgedragen (de uitgaven van het project worden gedekt uit de voormalig OVP ISV uit Hoofdlijnenakkoord). Voor de uitvoering van beheer en onderhoud wordt € 0,9 mln uit de reserve bijgedragen.

Toelichting toevoegingen

De structurele storting in de reserve is op basis van de Kaderbesluiten Infrastructuur verlaagd tot € 10,5 mln.

Toelichting beklemdheid

Als uitvloeisel van het Kaderbesluiten 2015 en 2016 is er geruild tussen middelen voor beheer en onderhoud en exploitatiemiddelen voor projecten, waardoor de storting in de reserve structureel is verlaagd. Omdat de storting 2018 bij Kaderbesluit 2014 al volledig is ingeleverd wordt in 2018 eenmalig € 7,1 mln aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Voor de uitvoering van het Kwaliteitsnet goederenvervoer wordt in 2018 en in 2019 € 1,1 mln uit de reserve bijgedragen (de uitgaven van het project worden gedekt uit de voormalig OVP ISV uit Hoofdlijnenakkoord).

Onderwerp:

RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn ten tijde van de (voorbereiding op de) aanleg van de RijnGouwelijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland zouden passen. In dat geval hadden deze kosten direct ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht (door middel van een afschrijving ineens van de volledige boekwaarde), waarvoor deze reserve werd aanhouden. Op basis van het voorlopig ontwerp van het HOV-Net Zuid-Holland Noord in 2016 is geconstateerd dat er geen extra afschrijving nodig is voor de RijnGouwelijn. De in de reserve RijnGouwelijn gereserveerde middelen kunnen daarmee vrijvallen. Het saldo ad € 10,9 mln wordt, conform het besluit in de Voorjaarsnota 2017,  gestort in de reserve Bereikbaarheid en blijft beschikbaar voor openbaar vervoer (zie ook het Kaderbesluit Infrastructuur 2017).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

2016

Toelichting onttrekkingen

Bij het opstellen van de Jaarrekening 2016 is geconstateerd dat er geen extra afschrijving nodig is voor de RijnGouwelijn. De in de reserve RijnGouwelijn gereserveerde middelen kunnen daarmee vrij vallen. Het saldo ad € 10,9 mln wordt gestort in de reserve Bereikbaarheid en blijft beschikbaar voor openbaar vervoer (zie Kaderbesluit Infrastructuur 2017).

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Bereikbaarheid

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Jaarlijks wordt het jaarrekeningsaldo van het programma Mobiliteit verrekend met de reserve. In verband met de instelling van een aparte reserve voor het beheer en onderhoud wordt het aandeel van beheer en onderhoud in de rekeningsaldi ad € 4,9 mln aan de reserve onttrokken en in de nieuwe reserve gestort. Voor de volgende activiteiten zijn middelen aan de reserve onttrokken: Inzet van E-motion waterstofbussen, € 1,4 mln; Opvangen fluctuaties in de kapitaal- en beheerlasten,  € 2,2 mln (Kaderbesluit 2015); Overdracht van de N473 en overname van de kade Schieveen, € 1,0 mln; Werkzaamheden voor het herstellen van de Hefbrug Waddinxveen, € 0,1 mln.

Toelichting toevoegingen

Als gevolg van de bijstelling van het contract voor de Waterbus wordt € 0,3 mln in de reserve gestort. Het vrijvallende saldo in de reserve RijnGouwelijn ad € 10,9 mln wordt gestort in de reserve Bereikbaarheid en blijft beschikbaar voor openbaar vervoer. Het vrij beschikbare aandeel in het rekeningsaldo ad € 3,3 mln wordt in de reserve Bereikbaarheid gestort. In de Decembercirculaire 2016 is € 1 mln opgenomen als bijdrage voor het voorplein Sassenheim. Omdat het project al in 2016 is verantwoord, wordt de bijdrage in de reserve Bereikbaarheid gestort.

Toelichting beklemdheid

Met de gemeente Lansingerland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over geluidsschermen langs de N209. In 2017 is de besluitvorming over de overdracht van N223/N220 (€ 3,5 mln) nog niet afgerond, waardoor de overdracht nog niet is geëffectueerd. De middelen blijven in de reserve beschikbaar door de overdracht. De opbrengst van de verkoop van de Gnephoek ad € 1,2 mln is gereserveerd voor de nieuwbouw van steunpunten.

Onderwerp:

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten. De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Onderwerp:

Egalisatiereserve afschrijvingslasten (voorheen kapitaallasten nota IWA)

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken. Deze reserve is met ingang van Begroting 2018 omgezet van programma 2 naar Overzichten, Middelen en Overhead.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2044

Toelichting onttrekkingen

Ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten wordt conform begroting € 1,5 mln aan de reserve onttrokken. Vanwege een inhaalafschrijving op de bijdrage activa van derden van € 59,8 mln in programma 2 en € 3 mln in programma 3 wordt in totaal € 62,8 mln aan de reserve onttrokken. Daarnaast zijn de exploitatieprojecten pilot Slimtree en Energietransitie Infra middelen uit het PZI gedekt uit deze reserve en heeft een inhaalafschrijving voor een project in doel 2-1 plaatsgevonden. Tegenover al deze onttrekkingen staan toekomstige besparingen op de kapitaallasten die terug zullen vloeien naar deze reserve. Voor een nadere toelichting op de inhaalafschrijving zie onder andere de toelichting op de immateriële vaste activa.

Toelichting toevoegingen

De bij begroting berekende vrijval van afschrijvingslasten (inclusief omzetting van deze reserve van programma 2 naar overzichten, middelen en overhead) ad € 98 mln is in de reserve gestort.De afschrijvingslasten vallen vrij doordat de investeringen die leiden tot afschrijvingen, zijn doorgeschoven of voor een lager bedrag dan begroot gerealiseerd.

Toelichting beklemdheid

Bij Kadernota 2017 is een deel van deze reserve (uitgaande van reeds begrote toevoegingen en ontrekkingen) ingezet ter dekking van een tekort op de provinciale begroting in de periode 2024-2030. In deze periode gaat het om een onttrekking van circa € 77 mln. De overige (toekomstige) middelen zijn beklemd en dienen ter dekking van afschrijvingslasten door verschuivingen in de tijd.

Onderwerp:

Mobiliteit

Inhoud en doel

Vanuit de impulsgelden is structureel € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor het behoud, aanbod en verbetering van het Openbaar Vervoer, zowel over land als over water. De komende periode zullen twee langjarige concessies moeten worden verleend. Dit extra budget geeft de mogelijkheid om, met behoud van lage tarieven, het aanbod van het OV (in tijdstip of frequentie) te behouden of te verbeteren. Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor de inzet van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen in de reserve Mobiliteit gestort. Via de provinciefondsuitkering is € 1,9 mln ontvangen specifiek voor het Actieprogramma regionaal OV. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve. Ook het saldo tussen de ontvangen middelen mobiliteit via het provinciefonds en de uitgaven in het bestedingsplan mobiliteit ad € 5,1 mln wordt in de reserve gestort als buffer voor het mogelijke risico als gevolg van in de concessies opgenomen indexatie OV en voor de dekking van de uitgaven voor Gedragsbeïnvloeding.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie provinciefonds

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2016

Looptijd

2099

Toelichting onttrekkingen

Voor infrastructurele activiteiten wordt € 12,7 mln aan de reserve onttrokken. De uitgaven voor het OV ten laste van de reserve bedragen € 77,3 mln.

Toelichting toevoegingen

Conform de vastgestelde stand bij de Najaarsnota 2017 wordt de decentralisatieuitkering Mobiliteit ad € 104,1 mln in de reserve gestort.

Toelichting beklemdheid

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform de aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar beklemde middelen reserve mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in bestedingsplannen zijn toegekend. Ook is een deel te besteden aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

Onderwerp:

Revolverend Verenfonds

Inhoud en doel

Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2016

Looptijd

2099

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Conform het besluit in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt de tweede tranche van € 1,3 mln in de reserve gestort. In 2018 en 2019 wordt nog € 1,2 mln in de reserve gestort, waarmee de beoogde omvang van de reserve wordt bereikt.

Toelichting beklemdheid

De reserve wordt aangehouden ter dekking van het risico dat aan derden verstrekte leningen niet kunnen worden terugbetaald.

Onderwerp:

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit zal in 2020 weer herijkt worden. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2017

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Conform de vastgestelde stand bij de Najaarsnota 2017 wordt € 18,3 mln in de reserve gestort.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

Inhoud en doel

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord: Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3), Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Overlopende passiva

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Aan de reserve zijn middelen onttrokken voor de volgende activiteiten: Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3) € 0,8 mln; Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) € 1,1 mln; Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6) € 0,5 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De middelen worden ingezet voor de in 2015 door PS vastgestelde activiteiten.

9. Balans