1. Groen, Waterrijk en Schoon

Inleiding
 
Naar een klimaatadaptieve Delta
Vanwege haar ligging in de delta's en grotendeels beneden de zeespiegel, is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor gevolgen van de klimaatverandering. Dreiging van overstromingen, extreme neerslag en lange perioden van hitte en droogte zullen steeds meer voorkomen. Dit alles beïnvloedt onze leefomgeving en de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water. In sommige gebieden leidt dit tot verzilting en tekorten aan zoet water en in stedelijke gebieden tot hittestress en wateroverlast. Daarnaast daalt de bodem in gebieden met veen en of slappe bodem: zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Dit heeft steeds grotere gevolgen voor de kosten van aanleg en onderhoud van infrastructuur en de fundering van woningen, voor de huidige agrarische bedrijven en ook overige bedrijven. We willen onze fysieke leefomgeving zo inrichten dat deze bestand is tegen klimaatveranderingen en bodemdaling.

Aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving
De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide- en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt onze provincie veelzijdig en uniek. Dit landschap, de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving, staan onder druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling en de klimaatverandering. De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen met bodemdaling en druk op schaalvergroting vanuit de wereldmarkt. In metropolitane regio’s is een aantrekkelijk landelijk gebied en een schone en veilige leefomgeving een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrijven. Een groene leefomgeving draagt bij aan een gezonde leefstijl van de inwoners van Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich in om het landschap beleefbaar te maken, te benutten en te beschermen. We willen de kwaliteit van de leefomgeving versterken door natuur, water, recreatie, landbouw, verstedelijking en economie in samenhang te bezien.

Realisatie lasten & baten

Lasten

88 %

Baten

87 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

68 %

Onttrekkingen

102 %

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

215.751

-49.338

166.413

146.781

19.631

88%

Baten

65.832

-31.674

34.159

29.822

4.336

87%

Subtotaal baten en lasten

149.918

-17.664

132.254

116.959

15.295

Toevoeging aan reserves

0

45.613

45.613

46.510

-896

102%

Onttrekking aan reserves

36.684

9.179

45.863

31.317

14.545

68%

Subtotaal reserves

-36.684

36.434

-249

15.192

-15.442

Resultaat

113.235

18.770

132.005

132.151

-146

100%

Voor informatie over het doel van een reserve en een nadere toelichting zie Programmareserve 1

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  83 %
  (+€479)

  Baten

  81 %
  (+€113)
  Prestatieindicatoren
  2
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • 1.2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond. en oppervlaktewater

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  115 %
  (-€554)

  Baten

  133 %
  (-€624)
  Prestatieindicatoren
  2
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  1
 • 1.3 Recreatie en groenbeleving

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  99 %
  (+€530)

  Baten

  259 %
  (-€942)
  Prestatieindicatoren
  10
  1
  0
  0
  Effectindicatoren
  2
  0
  0
  0
 • 1.4 Natuur en biodiversiteit

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  82 %
  (+€9.972)

  Baten

  83 %
  (+€4.228)
  Prestatieindicatoren
  5
  1
  1
  0
  Effectindicatoren
  2
  1
  0
  1
 • 1.5 Duurzame landbouw

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  58 %
  (+€2.791)

  Baten

  38 %
  (+€1.078)
  Prestatieindicatoren
  7
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  1
 • 1.6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  89 %
  (+€6.414)

  Baten

  90 %
  (+€483)
  Prestatieindicatoren
  19
  2
  8
  1
  Effectindicatoren
  4
  0
  0
  0