Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6.1 Programmareserve 1

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Groene ambities

70.697

16.620

15.842

71.475

Sanering glastuinbouw

2.002

0

-334

2.335

Luchtkwaliteit (NSL)

3.263

0

264

3.000

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

4.893

6.128

44

10.976

Vlietland

305

256

137

424

Decentralisatieakkoord natuur

68.279

88

1.313

67.054

Apparaatslasten DLG

590

3.250

3.228

613

Natuurcompensatie

1.448

0

61

1.387

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000

0

0

10.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

1.133

1.000

664

1.469

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

8.142

2.379

681

9.840

Reserve Ontwikkelopgave natuur

46.728

11.113

3.945

53.896

Kosten/risico bestuursdwang OD's

421

0

0

421

Omgevingsveiligheid

2.596

9.964

6.573

5.987

IODS

7.438

0

696

6.742

Programmamanagement Kustontwikkeling

488

0

167

321

Zandmotor

1.506

0

78

1.429

Frictiekosten RUD

1.328

0

0

1.328

Totaal

231.256

50.797

33.358

248.695

Overzicht beklemming programmareserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo reserve 31-12-2017

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

Waarvan niet verplicht

Groene ambities

71.475

2.736

54.800

13.939

Sanering glastuinbouw

2.335

2.335

0

0

Luchtkwaliteit (NSL)

3.000

1.874

0

1.126

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

10.976

10

2.200

8.766

Vlietland

424

27

300

97

Decentralisatieakkoord natuur

67.054

3.593

43.200

20.261

Apparaatslasten DLG

613

0

613

0

Natuurcompensatie

1.387

436

300

651

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

10.000

0

10.000

0

Milieuaspecten omgevingbeleid

1.469

0

1.469

0

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

9.840

0

3.900

5.940

Ontwikkelopgave Natuur

53.896

184

53.712

0

Kosten / risico bestuursdwang OD's

421

0

0

421

Omgevingsveiligheid

5.987

5.987

0

0

IODS

6.742

1.265

5.477

0

Programmamanagement Kustontwikkeling

321

0

321

0

Zandmotor

1.429

86

1.343

0

Frictiekosten RUD

1.328

0

1.328

0

Totaal

248.697

18.533

178.963

51.201

Toelichting programmareserve

Onderwerp:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In 2017 is € 3,4 mln onttrokken voor de subsidieverstrekking aan de landschapstafels voor de realisatie van provinciale groendoelen. Voor de uitvoering van de SNL-subsidiemaatregelen is € 1,1, mln onttrokken. Voor de uitvoering van onder andere de recreatieve routenetwerken, de realisatie en ontwikkeling van recreatievoorzieningen en de realisatie en ontwikkeling van recreatiegebieden door derden, in het kader van het UPG, wordt in 2017 € 8 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken. In 2017 is voor € 2,2 mln onttrokken voor de afkoop van beheer bij overdracht van PRG's. Daarnaast wordt € 0,4 mln onttrokken voor de transitievergoeding aan SBB i.v.m. uittreden van de G.Z-H.Tenslotte wordt € 0,6 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken ter dekking van lasten van diverse kleinere opgaven.

Toelichting toevoegingen

Conform begroting is € 10,4 mln gestort voor de projecten Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard in het kader van de realisatie van het NNN. Tevens is conform begroting € 3,8 mln van de beklemde middelen van het rekeningresultaat 2016 voor groen gestort. Conform begroting is € 1,2 mln gestort in de reserve Groene Ambities ten behoeve van het beheer en onderhoud van recreatiegebieden en de realisatie van recreatieve routenetwerken. Tenslotte is conform begroting € 1,2 mln gestort voor de aanleg, beheer en herstel van landschapselementen.

Toelichting beklemdheid

Het label bestuurlijke verplichting is gebaseerd op het, door PS geaccordeerde, Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en begrote bedragen. Deze is echter niet in zijn geheel vastgelegd in concrete (afdwingbare) afspraken met regionale partners. Dat deel zou PS eventueel alternatief kunnen inzetten. Het kan echter gevolgen hebben voor de ambities die de provincie zich gesteld heeft. Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 54,8 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Sanering glastuinbouw

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2004

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

De reserve Glassanering wordt afgebouwd volledig conform de kasritmes van de onderliggende tuinbouwdossiers.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten maken onder andere onderdeel uit van het (nieuwe) provinciale actieprogramma Luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart, gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen. Ook het provinciale aandeel van het project Clinsh wordt gedekt uit deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Clean Inlands Shipping € 0,2 mln Ontgassende schepen € 0,1 mln

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Een deel van deze reserve is bestemd voor het Europese project Clinsh waar wij verplicht zijn tot cofinanciering. Voor € 0,9 mln zijn subsidieverplichtingen met betrekking tot Coolport aangegaan. De rest is bestemd voor het provinciale Actieprogramma luchtkwaliteit. Hier zijn plannen voor in de maak maar hier is bestuurlijk nog niet over besloten.

Onderwerp:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In 2017 is € 0,04 mln onttrokken voor de Natura 2000 beheerplannen.

Toelichting toevoegingen

Conform begroting is € 4,6 mln gestort in de reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS. Aanvullend is, vanwege het vervallen van de terugbetaalverplichting, het resterend saldo per jaareinde van € 1,5 mln uit de OVP Natura 2000 PAS in de reserve gestort.

Toelichting beklemdheid

De programmareserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS is bedoeld voor het bekostigen van de Beheerplannen Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 2,2 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van procesmiddelen voor de herinrichting Meeuwlouwerplas is er € 0,08 mln onttrokken. Tevens is € 0,05 mln ontrokken voor diverse activiteiten met betrekking tot het project herinrichting Meeslouwerplas.

Toelichting toevoegingen

Als gevolg van de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (die vanuit deze reserve is gevoed) is € 0,3 mln gestort.

Toelichting beklemdheid

Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 0,3 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In 2017 is € 1,2 mln onttrokken voor de projecten Balij / Bieslandse Bos en Bentwoud. Daarnaast is € 0,6 mln onttrokken voor de ontwikkelopgave voor overige RodS-gebieden. Voor de subsidie voor de ruiterpaden Midden-Delfland (IODS) wordt € 0,8 mln ontrokken aan de reserve. Voor de subsidies Nota Ruimte Greenport projecten is € 0,3 mln onttrokken. Met betrekking tot de Nota Ruimte Veenweidegebieden projecten is juist sprake van een vrijval van subsidies van € 0,7 mln. Tenslotte zijn er door vrijvallende subsidies of wijzigingen van looptijden weer middelen in de reserve beschikbaar gekomen ter grootte van € 0,8 mln.

Toelichting toevoegingen

De storting in de reserve van € 0,09 mln betreft een verkoop van grond.

Toelichting beklemdheid

Deze reserve is volledig gekoppeld aan de afspraak met het Rijk (bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur) over de afronding van het ILG. Door deze afspraak kan het bestuurlijk beklemde deel van de reserve Decentralisatieakkoord natuur niet alternatief worden aangewend. Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 43,2 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Apparaatslasten DLG

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinanciërde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen kan leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers.

Onderwerp:

Natuurcompensatie

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie Rijnlandroute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

Er is in 2017 € 0,06 mln onttrokken voor Beheerwerkzaamheden Zuidwestelijke Randweg in Gouda en voor subsidie Natuurcompensatie voor de Rijnlandroute en de N210.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 0,3 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De beklemdheid van de reserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom vind zijn oorsprong in het aangaan van de bestuursovereenkomst 'Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer'. In deze bestuursovereenkomst zegt Zuid-Holland toe om € 10 mln bij te dragen aan waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Op 28 januari 2015 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met het inbrengen van € 10 mln in het door Rijk en de regio op te richten fonds, waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer zal worden gefinancierd.

Onderwerp:

Milieuaspecten omgevingbeleid

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH taken aan toegevoegd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Intensivering VTH € 0,4 mln, Overig geluid € 0,1 mln.

Toelichting toevoegingen

Decentralisatie-uitkering Uitvoering nota VTH € 1 mln.

Toelichting beklemdheid

Financiering van:  inspecties en de jaarlijkse metingen in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen voor de periode 2014-2018; incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en intensivering van beleid; intensivering van VTH taken.

Onderwerp:

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnanakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen hebben betrekking op de uitgaven inzake het Uitvoeringsprogramma Groen.

Toelichting toevoegingen

Er is meer toegevoegd aan de reserve dan vastgesteld bij de Najaarsnota 2017. Dit wordt veroorzaakt door een administratieve fout. Dit is als beslispunt opgenomen in de jaarrekening.

Toelichting beklemdheid

Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 3,9 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

De aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gedekt middels de onttrekking uit de reserve.

Toelichting toevoegingen

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL zijn gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Toelichting beklemdheid

Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 101,4 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Kosten / risico bestuursdwang OD's

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.De looptijd is doorlopend, maar het veld is numeriek, daarom is gekozen voor 9999.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Omgevingsveiligheid

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit  verwerkt in het eerstvolgende P&C product.De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De in 2017 gemaakte lasten voor het programma IOV (€ 6.573.000) zijn ontrokken uit de reserve.

Toelichting toevoegingen

Dit betreft een toevoeging van € 9.964.000,- uit de Septembercirculaire voor het programma IOV. Deze bestaan uit de deelprogramma’s Besluit Risico’s Zware  Ongevallen (BRZO), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie- Kennisinfrastructuur en Lokaal EV-beleid. De provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen voor de deelprogramma’s BRZO, PGS en Informatie-Kennisinfrastructuur in het kader van de Impuls ontvangen.

Toelichting beklemdheid

De resterende reserve is volledig juridisch beklemd op basis van de met het Rijk en andere provincies gemaakte afspraken ter uitvoering van het programma.

Onderwerp:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Een deel van de lasten van het programma IODS Midden-Delfland wordt gedekt middels deze onttrekking.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Voor deze reserve is in totaal een bedrag van € 6,7 mln begroot voor de periode 2018 – 2026 onder andere op basis van overeenkomsten. Hierover heeft besluitvorming door PS plaatsgevonden.

Onderwerp:

Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2009

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Een deel van de lasten voor het project Zandmotor Spoor 2 worden gedekt middels deze onttrekking.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Aan de beklemdheid van de reserve Programmamanagement Kustontwikkeling liggen de beheersovereenkomst Zandmotor en de uitvoeringsovereenkomst Zandmotor ten grondslag. Naast de reserve Programmamanagement Kustontwikkeling worden ook middelen uit de reserve Zandmotor en het overlopende passief (OVP) Zandmotor onttrokken. De drie bronnen dienen ter dekking van de kosten volgende uit de activiteiten zoals vastgelegd in de overeenkomsten. De omvang van de drie dekkingsbronnen tezamen is per jaareinde € 3,2 mln. De verwachte gemiddelde uitgaven over deze drie dekkingsbronnen bedragen naar verwachting € 0,7 mln  per jaar.

Onderwerp:

Zandmotor

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Een deel van de lasten voor het project Zandmotor Spoor 2 worden gedekt middels deze onttrekking.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Aan de beklemdheid van de reserve Zandmotor liggen de beheersovereenkomst Zandmotor en de uitvoeringsovereenkomst Zandmotor ten grondslag. Naast de reserve Zandmotor worden ook middelen uit de reserve Programmamanagement Kustontwikkeling en het overlopende passief (OVP) Zandmotor onttrokken. De drie bronnen dienen ter dekking van de kosten volgende uit de activiteiten zoals vastgelegd in de overeenkomsten. De omvang van de drie dekkingsbronnen tezamen is per jaareinde € 3,2 mln. De verwachte gemiddelde uitgaven over deze drie dekkingsbronnen bedragen naar verwachting € 0,7 mln  per jaar.

Onderwerp:

Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De Omgevingsdienst West-Holland maakt een turbulente periode door. In 2016 is een reorganisatie in gang gezet. De ontstane frictiekosten uit deze reorganisatie, besloten in oktober 2016, worden bijgehouden in de jaren 2017-2019 waarbij de laatste rekening in 2020 zal volgen. Daarom is besloten om deze reserve te verlengen tot 2020. Daarnaast moeten er frictiekosten worden betaald voor een bezuiniging uit 2015 (-5,31%) en voor de overgang van de provinciale taken in de fusiegemeente Alphen aan den Rijn naar de Omgevingsdienst Midden-Holland omdat de gemeente Alphen aan den Rijn haar taken daar heeft ondergebracht.

9. Balans