Jaarverslag 2017

6. Incidentele baten en lasten

Programma 1

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

698

483

1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

3.393

3.404

1-3

Recreatie en groenbeleving

22.271

484

Ontwikkelopgave RodS en UPG

9.257

338

Landschapstafels

9.327

0

Beheer en afkoop PRG's

1.992

146

Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.462

0

Overige incidentele lasten en baten

233

0

1-4

Natuur en biodiversiteit

24.195

20.270

Ontwikkelopgave EHS en UPG

9.186

714

Grondtransacties en exploitatie ontwikkelopgave Natuur

3.061

12.667

Natura2000 en beheermaatregelen PAS

2.713

757

IODS Midden Delfland

1.810

750

PMR/Midden IJsselmonde

1.673

1.673

SNL Agrarisch Natuurbeheer

4.241

3.251

Overige incidentele lasten en baten

1.511

458

1-5

Duurzame landbouw

3.094

552

1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

8.707

2.098

Externe veiligheid

6.033

134

Luchtkwaliteit

-676

-755

VTH

2.942

2.587

Clinsh

175

0

Geluid

101

0

Milieu overig

132

132

Totaal programma 1

62.358

27.291

6. Incidentele baten en lasten