Jaarverslag 2017

6. Incidentele baten en lasten

Programma 2

Programma 2  Bereikbaar en Verbonden
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

2-1

Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

18.121

7.515

Dagelijks beheer en onderhoud

4.321

4.321

Planmatig beheer en onderhoud

2.623

1.485

ROV

111

111

Projecten bereikbaarheid en verkeersveiligheid

11.066

1.598

2-2

Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

2.582

-223

Brandstofcelbussen

1.400

0

DRIS

932

0

Luchtvaart

107

107

Overig OV

143

-330

Totaal programma 2

20.703

7.292

6. Incidentele baten en lasten