Jaarverslag 2017

6. Incidentele baten en lasten

Programma 3

Programma 3  Aantrekkelijk en Concurrerend
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

3-1

Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

11.916

0

Stimuleren innovatie MKB

7.311

0

Boekjaarsubsidie InnovationQuarter

1.500

0

Regionale Netwerken Topsectoren

1.737

0

Procesgeld Economie

178

0

Thema Economie

203

0

Versterking Economie

726

0

Overige uitgaven

261

0

3-2

Schone en toekomstbestendige energie

2.578

0

Energieagenda

970

0

Programma Warmte/Koude

279

0

Warmteopgave

528

0

Revolverend fonds

132

0

Greendeal (sanering asbestdaken)

66

0

Windopgave

135

0

Overige uitgaven

468

0

3-3

Beter benut (bebouwd) gebied

1.969

208

Ruimtelijk beleid

1.843

159

Beter benutten (bebouwd) gebied

126

49

3-4

Goede ruimtelijke kwaliteit

0

3-5

Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

0

3-6

Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

0

3-7

Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

6.190

1.635

Bedrijvenregeling

839

839

Sanering verontreinigde locaties

4.913

565

Nazorg stortplaatsen

231

231

Duurzaam gebruik ondergrond

207

0

Totaal programma 3

22.653

1.843

6. Incidentele baten en lasten