Jaarverslag 2017

6. Incidentele baten en lasten

Programma 4

Programma 4  Bestuur en Samenleving
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

4-2

Cultuurparticipatie en bibliotheken

4-3

Borgen kennis sociaal domein

4-4

Afbouw taken jeugdzorg

140

Landelijk aanbod

134

0

Transitie jeugdzorg

6

0

Totaal programma 4

140

0

6. Incidentele baten en lasten