Jaarverslag 2017

6. Incidentele baten en lasten

Overzichten en Middelen

Overzichten en Middelen
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

5-1

Financieel gezonde huishouding

245

1.232

Verkoop voormalige steunpunten

5

466

Verkoop verspreide eigendommen

240

766

Totaal Overzichten en Middelen

245

1.232

6. Incidentele baten en lasten