Jaarverslag 2017

Financieel Beeld

Wat heeft de provincie financieel gepresteerd?

Hieronder zijn de financiële prestaties van 2017 grafisch, met een korte toelichting weergegeven.

  1. De provincie heeft in 2017 € 615,4 mln aan lasten uitgegeven om de gewenste doelen en taken te realiseren. Hieronder zijn de lasten per programma weergegeven.

  1. In 2017 is € 243,3  mln uitgegeven aan investeringsprojecten. Investeringen maken geen deel onderdeel uit van de provinciale lasten. De investeringen komen op de balans. In de volgende jaren komen de afschrijvings- en rentekosten ten laste van de begroting. De uitgaven aan investeringen zijn aanzienlijk toegenomen de afgelopen jaren. De toename in 2017 komt vooral door meer investeringen in grond, water- en wegenbouwkundige werken en meer bijdragen door de provincie aan activa van derden.

  1. De provincie heeft in 2017 € 653,4 mln aan baten ontvangen. De samenstelling van de baten is als volgt.

Financieel Beeld