Jaarverslag 2017

Financieel Beeld

Prognosticerend vermogen

Het rekeningresultaat is hierboven uitgebreid toegelicht. Ten opzichte van de afgelopen 2 jaar is het resultaat aanzienlijk lager. In de begroting is een norm opgenomen dat in de jaarrekening de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma ligt tussen de 95% en 100%, dit geeft een beeld weer van het prognosticerend vermogen. De realisatie beloopt 101%; een overbesteding van 1%.

De inhaalafschrijving die hierboven uitvoerig  is beschreven heeft een aanzienlijke invloed op deze uitkomst. Indien wordt gecorrigeerd, voor deze eenmalige vervroegde afschrijving dan ligt het percentage voor 2017 op 91%. Dit ligt onder de norm van 95-100%. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

In 2016 was er  een bestedingspercentage over alle programma’s van 90%. In 2017 is dit ook verbeterd en is 91% van de lasten gerealiseerd. Bij de najaarsnota heeft nog een grote bijstelling van het lastenbudget naar beneden plaatsgevonden. Desondanks blijkt bij deze jaarrekening dat van het totale bijgestelde lastenbudget € 57,8 mln niet is uitgegeven.

Hieronder zijn de onderwerpen opgenomen waar sprake was van een aanzienlijke onderbesteding. In de programmaverantwoording bij het onderdeel ‘Wat heeft dat gekost?’ zijn de afwijkingen nader toegelicht.

Programma 1 )

Impuls omgevingsveiligheid (IOV) , vertraging van de geplande activiteiten

€ 3,4 mln

Grondtransacties GVG en pachtopbrengsten doorschuiving van activiteiten

€ 2,3 mln

Overig NNN, minder afwaardering gronden

€ 3,4 mln

PMR 750 doorschuiving activiteiten grondverwerving

€ 2,5 mln

Progr. voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning, verschuiving subsidielasten en vrijval subsidies

€ 2,5 mln

Luchtkwaliteit, vertraging project Coolport en lagere subsidie-afrekening

€ 2,0 mln

Programma 2)

Beheer & onderhoud vertraging overdracht van wegen, en vertraging van projecten

€ 7,2 mln

Regionale gebiedsagenda mobiliteit, door derden minder aanvraag gedaan voor                                                                         bijdrage verkeersveiligheid                                                                                                                                                                                                                  

€ 6,9 mln

OV-concessies, diverse afrekeningen

€ 3,4 mln

Programma 3)

Fasering van de MKB innovatiestimulering regio en topsectoren

€ 3,5 mln

Bedrijventerreinen subsidies, verschuiving subsidielasten+ vrijval

€ 4,5 mln

Verschuiving subsidielasten Glasparel en sanering verspreid glas

€ 3,0 mln

Alle programma’s

Arbeidskosten, niet alle vacatures ingevuld en minder externe inhuur

€ 6,0 mln

De ingezette acties om de voorspellende waarde bij de voorjaars- en najaarsnota verder te verhogen hebben nog niet tot voldoende gewenste resultaten geleid. Naast de ingezette acties die wel succesvol waren zullen in 2018 de nodige maatregelen worden getroffen om de voorspellende waarde verder te verbeteren.

Het is overigens goed te beseffen dat een onderdeel van de onderbesteding bestaat uit aanbestedingsvoordelen. Daarnaast zijn wij op sommige onderdelen afhankelijk van exogene factoren. Ook is gebleken dat een groot deel van de achtergebleven bestedingen te maken heeft met een bijstelling in de planningen, waardoor de bestedingen in de komende jaren alsnog zullen plaatsvinden. Een groot deel (per saldo € 38,3 mln) van de onderbesteding vloeit daarom terug naar de programmareserves. Het overige deel maakt samen met de extra inkomsten deel uit van het rekeningresultaat 2017.

Financieel Beeld