Jaarverslag 2017

Financieel Beeld

Bestemming en beklemming

Provinciale Staten besluiten bij het vaststellen van de jaarstukken over de bestemming van het rekeningresultaat. In de regel wordt voorgesteld om het rekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. Bij voorjaarsnota vindt vervolgens een integrale afweging plaats voor nadere bestemming van de middelen. Een belangrijk onderdeel bij Voorjaarsnota 2018 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2017 of eerder juridische verplichtingen zijn aangegaan of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Deze middelen worden bij jaarrekening gedefinieerd als beklemd; de middelen blijven zo beschikbaar voor het betreffende doel.

Beklemming geldt voor de decentralisatie-uitkeringen uit de September- en Decembercirculaire en het gesloten systeem voor groen en mobiliteit uit het Hoofdlijnenakkoord. Om de intensiveringsmiddelen van het Hoofdlijnenakkoord deze collegeperiode beschikbaar te houden zijn deze ook als beklemming opgenomen.

Hieronder zijn de beklemde middelen weergegeven:

Beklemde deel jaarrekeningresultaat

  • Gesloten systeem mobiliteit € 7,3 mln, waarvan € 2 mln arbeidscapaciteit. Het gesloten systeem van mobiliteit betreft het totaal van programma 2 exclusief de rentekosten.
  • Decembercirculaire € 5,2 mln.
  • Vrijval middelen ad € 5,7 mln  voorziening Nazorg stortplaatsen vanwege verwachte stijging van de rekenrente, aangezien er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog diverse onzekerheden zijn dienen deze middelen voorlopig nog wel beschikbaar te blijven voor dit doel. Deze middelen zullen in een hiervoor nieuw te vormen deelreserve worden gestort.
  • Bedrijventerreinen, door verlenging van de uitvoeringsperiode van verstrekte subsidies verschuiven de lasten van 2017 naar 2018 en verder. De niet bestede middelen ad € 0,5 mln van dit doel die in het resultaat vallen dienen derhalve beschikbaar te blijven ter dekking van de meerjarige lasten.
  • TOP, afspraak collegemiddelen blijven beschikbaar € 0,8 mln.
  • Kwaliteitsimpuls, afspraak collegemiddelen blijven beschikbaar € 0,1 mln.
  • Energie, afspraak collegemiddelen blijven beschikbaar € 0,2 mln.
  • Molenrestauratie intensiveringsubsidies zijn eind 2017 verstrekt, in verband met juridische verplichting dienen niet bestede middelen ad € 0,3 mln beschikbaar te blijven. Dit betreffen collegemiddelen.

Van het rekeningresultaat 2017 van € 30,2 mln is op grond van bovenstaande € 20,1 mln beklemd. Daarmee resteert € 10,1 mln die beschikbaar blijft voor integrale afweging bij voorjaarsnota 2018.

Financieel Beeld