Jaarverslag 2017

Financieel Beeld

Eigen vermogen / reserves

Verloop reserves 2017
In onderstaande grafiek is het verloop van de reserves gedurende 2016 en 2017 zichtbaar gemaakt.

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, de Programmareserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat 2017. Het eigen vermogen neemt ten opzichte van 2016 toe met € 38 mln, van € 684,8 mln naar € 722,8 mln. In bovenstaand overzicht is het verloop van de reserves over 2016 en 2017 weergegeven.

De toename per deelreserve is toegelicht bij de balans in het onderdeel jaarrekening. Als we kijken naar de toename van het totale eigen vermogen ten opzichte van 2016 met € 38 mln dan kan dit op hoofdlijnen worden verklaard door:

  • Lagere afschrijvingslasten in 2017 ten opzichte van de begroting van circa € 32,2 mln. Deze lagere afschrijvingen worden veroorzaakt door in eerdere jaren vertraagde investeringen en worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingslasten. Deze reserve afschrijvingslasten is vanaf de najaarsnota 2017 opgenomen onder  overzichten, middelen en overhead in plaats van programma 2.
  • Het saldo van lagere stortingen en lagere onttrekkingen aan de reserves van circa € 38,3 mln. Deze lagere stortingen en onttrekkingen worden verklaard door de eerder toegelichte onderbestedingen.
  • Het resultaat over 2017 van € 30,2 mln.
  • Hiertegenover staat een eenmalige inhaalafschrijving van € 62,8 mln voor bijdrage aan activa van derden zoals hiervoor toegelicht.

Het onbeklemde deel van de reserves is ten opzichte van de Jaarrekening 2016 met € 15 mln gedaald, van € 198,3 mln naar € 183,3 mln. Een deel van de onbeklemde reserves 2016 bestond uit de reserve afschrijvingslasten. De voornaamste oorzaak voor de daling van het onbeklemde deel van de reserves in 2017 bestaat uit de daling van deze reserve afschrijvingslasten als gevolg van eerder genoemde inhaalafschrijving van € 62,8 mln en de classificering van het restant van deze reserve als beklemd.

Verloop reserves over de jaren heen
In onderstaande grafiek is zichtbaar dat het totaal aan reserves vanaf 2014 toeneemt.

Hierbij dient bedacht te worden dat in 2016 er een eenmalige toename van € 55 mln werd veroorzaakt door het vervallen van terugbetalingsverplichtingen op de overlopende passiva (OVP) voor ontwikkelopgave natuur (€ 46,7 mln) en ISV3 (€ 8,3 mln). Daarnaast is in 2016 de OVP voor BDU omgezet naar een reserve waardoor de reserves met € 84,7 mln toenamen. Bij elkaar bedroeg het effect van de OVP’s op de reserves bijna € 140 mln.

Financieel Beeld