Jaarverslag 2017

Financieel Beeld

Rekeningresultaat

Het rekeningresultaat over 2017 bedraagt € 30,2 mln positief. Dit is het resultaat dat resteert ná verrekening met de reserves. In onderstaande tabel staat het gerealiseerde resultaat 2017 weergegeven, afgezet tegen het resultaat uit de (gewijzigde) begroting zoals die bij de Najaarsnota 2017 is gepresenteerd.

Rekeningresultaat

(bedragen x € 1.000)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Resultaat

Lasten

610.410

615.423

-5.012

Baten

642.644

653.361

-10.717

Subtotaal baten en lasten

-32.233

-37.938

5.705

Toevoeging aan reserve

391.217

391.943

-726

Onttrekking aan reserve

358.984

384.192

-25.209

Subtotaal reserves

32.233

7.750

24.483

Resultaat

0

-30.188

30.188

Rekeningresultaat afgelopen jaren

Meerjarig inzicht financieel resultaat

2014

2015

2016

2017

Financieel resultaat

28,8

37,8

35,0

30,2

Het rekeningresultaat van € 30,2 mln positief is onder te verdelen naar:

a) Niet beïnvloedbaar resultaat   

€ 12,8 mln

b) Beperkt beïnvloedbaar resultaat   

€   2,8 mln

c) Beïnvloedbaar resultaat

€ 14,6 mln

Niet beïnvloedbaar resultaat betreft afwijkingen ten opzichte van de bij de najaarsnota gepresenteerde (gewijzigde) begroting, waarop de provincie niet kan sturen. Beperkt beïnvloedbaar resultaat betreft afwijkingen ten opzichte van de bij de najaarsnota gepresenteerde (gewijzigde) begroting waarop de provincie wel kan sturen, maar de mogelijkheid daartoe is beperkt. Beïnvloedbaar resultaat betreft de afwijkingen ten opzichte van de bij de najaarsnota gepresenteerde (gewijzigde) begroting waarop de provincie kan sturen.

Niet beïnvloedbaar resultaat

Dit betreft de effecten uit de September- en de Decembercirculaire. Deze circulaires worden ontvangen na het moment van opstellen van de najaarsnota en zijn daarin derhalve niet verwerkt. Het effect van de September- en Decembercirculaire in het rekeningresultaat van 2017 bedraagt € 4,8 mln. Daarnaast is er € 1,3 mln meer aan motorrijtuigenbelasting ontvangen en is er een mutatie geweest in de voorziening pensioen GS van € 1 mln. Vanwege een verwachte stijging van de rekenrente, op basis van Asset & Liability Management (ALM) studie die begin 2018 is uitgevoerd, wordt de voorziening Nazorg stortplaatsen met € 5,7 mln verlaagd.

Beperkt beïnvloedbaar resultaat
Het beperkt beïnvloedbaar resultaat betreft onderwerpen waarop de provincie in enige mate kan sturen, maar waarvan het resultaat bij de najaarsnota nog niet dusdanig duidelijk was dat dit cijfermatig kon worden verwerkt in de najaarsnota. In 2017 gaat het om de vrijval en/of uitstel van verleende subsidies (€ 2,8 mln).

Beïnvloedbaar resultaat
Naast de niet beïnvloedbare en beperkt beïnvloedbare afwijkingen op de begroting resteren de zaken waarbij de provincie de mogelijkheid heeft gehad om te sturen. De belangrijkste zijn:

1. Resultaat programma Mobiliteit (excl. Arbeidskosten)

€ 5,3 mln

2. Arbeidskosten diverse beleidsterreinen

€ 6,0 mln

3. Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

€ 1,4 mln

4. Diverse beleidsterreinen materiële uitgaven

€ 1,9 mln

Financieel Beeld