Jaarverslag 2017

9. Balans

9.8 Vlottende passiva

(exclusief activa die nog niet in gebruik zijn genomen)

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
(bedragen x € 1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Overige schulden

69.793

-36.663

33.130

Totaal

69.793

-36.663

33.130

Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Nog te betalen kosten

164.173

45.241

209.414

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

150.189

-3.101

147.088

Overige vooruit ontvangen bedragen

110

229

339

Totaal

314.472

42.370

356.842

Nog te betalen kosten
Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 45,3 mln toegenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2017 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 88,3 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 43 mln.
Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2017, de rekening courant-verhouding met het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen en de in 2017 geleverde prestaties ad € 194 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2017 ad € 6,7 mln.

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva,

Overige vooruit ontvangen bedragen
Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 0,2 mln toegenomen tot € 0,3 mln. Dit betreft met name de vooruit ontvangen bijdragen van de partners in het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid (ROV) ad € 0,2 mln.

Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per
31-12-2017

Financieringsbron

Storting verplichte rente

Overige toevoe-gingen

Aanwen-ding

Terugbe-talingen

Rijk

Mede overheden

EU

Overlopende Passiva Rentedragend

OVP Hollandsche IJssel

486

0

0

486

0

X

X

OVP Jeugdhulpverlening

181

0

0

131

50

X

OVP Luchtkwaliteit NSL

501

0

0

501

0

X

OVP Health Ties

88

0

0

0

88

X

Overlopende passiva niet rentedragen

OVP BDU

49.918

0

0

2.918

47.000

X

OVP ISV2

0

0

0

0

0

n.v.t.

OVP Zuidvleugel middelen

276

0

0

276

0

X

OVP ROV (voorheen POV)

0

0

0

0

0

X

OVP Hollansche IJssel werkbudget

0

0

0

0

0

OVP Leren duurzame ontwikkeling

150

0

0

0

150

X

OVP 750 HA PMR

91.251

0

7.537

1.638

97.149

X

OVP Voordelta Maasvlakte 2

80

0

0

80

0

X

OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011)

0

0

0

0

0

OVP Europees Project Walstroom

0

0

0

0

0

OVP Clusterregeling PZH

2.329

0

0

2.329

0

X

OVP Boeren voor natuur

763

0

0

108

655

X

OVP EU Luchtkwaliteit EFRO

0

0

0

0

0

X

OVP Externe veiligheid (IPO)

0

0

0

0

0

OVP ISV3

0

0

0

0

0

n.v.t.

OVP Zandmotor

1.300

0

469

434

1.335

X

OVP Natura 2000 PAS

2.090

0

0

2.090

0

X

X

OVP Deltapoort

0

0

0

0

0

OVP Natuurcompensatie HSL zuid

132

0

0

37

95

X

OVP BSB Milieu

60

0

0

60

0

OVP Bochtafsn.Delftse Schie

0

0

0

0

0

OVP Bentwoud

0

0

0

0

0

n.v.t.

OVP Deltanatuur

8

0

0

0

8

X

X

OVP Ontwikkelopgave natuur

0

0

0

0

0

n.v.t.

OVP Programmabur.Warmte en Koude Z-H

17

0

0

17

0

X

OVP Clean Inland Shipping

559

0

0

0

559

X

Totaal

150.189

0

8.006

11.107

147.088

9. Balans