Jaarverslag 2017

9. Balans

9.7 Langlopende schulden

Vaste schulden, rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Binnenlandse banken

435.711

-34.158

401.553

Totaal

435.711

-34.158

401.553

Onderhandse leningen van binnenlandse banken.
Het leningsaldo is door reguliere aflossingen afgenomen. Er zijn in 2017 geen nieuwe leningen aangetrokken. De rentelasten van deze leningen bedroegen in 2017 € 19,6 mln.

9. Balans