Jaarverslag 2017

9. Balans

Algemene reserve

Algemene reserve

De algemene reserve is in 2017 per saldo met € 8,9 mln afgenomen. Hieronder is verloop van de algemene reserve in 2017 weergegeven:

Verloop Algemene reserve
(bedragen x € 1 mln)

Saldo op 31-12-2016

77,4

Mutaties eerdere begrotingen

-10

Mutaties Voorjaarsnota 2017

* Rekeningresultaat 2016

35

* Beklemming rekeningresultaat 2016

-21,5

* Intensiveringen Begroting 2017

-38

* Exogene ontwikkelingen

4,5

* Overige ontwikkelingen

3,2

Totaal bestemd bij Voorjaarsnota 2017

-16,8

Mutaties Najaarsnota 2017

* Exogene ontwikkelingen

7,1

* Overige ontwikkelingen

10,8

Totaal bestemd bij Najaarsnota 2017

17,9

Stand 31-12-2017

68,5

Beoogd weerstandsvermogen

-30

Vrij besteedbaar deel Algemene reserve

38,5

Per ultimo 2017 is de stand van de algemene reserve € 68,5 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de minimale omvang van de algemene reserve genormeerd op € 30 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar.

9. Balans