Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6.6 Staat van voorzieningen

9.6.6 Staat van voorzieningen

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Saldo per  31-12-2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Vrijval t.g.v. de exploitatie

Aanwending

Voorziening Grondwaterheffing

3.081

281

0

143

3.219

Voorziening Premieleningen

72

0

0

1

71

Voorziening Pensioenen GS

12.556

27

0

1.480

11.102

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

0

0

0

9.600

Voorziening Nazorg stortplaatsen

8.266

0

0

5.713

2.553

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

594

2.057

0

2.049

602

Voorziening Bentwoud

796

0

0

796

0

Totaal Voorzieningen

34.964

2.365

0

10.182

27.147

Onderwerp

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij de Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.

Toelichting onttrekkingen

Dit betreft kosten inzake grondwaterheffing die direct ten laste van de voorziening grondwaterheffing zijn gebracht.

Toelichting toevoegingen

Het saldo van de baten grondwaterheffing minus de lasten grondwaterheffing is in de voorzieningen grondwaterheffing gestort.

Onderwerp

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats-exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, laat de provincie periodiek (iedere vijf jaar) een studie uitvoeren naar de verwachten toekomstige rendementen. Vanwege de lagere rekenrente heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

Toelichting onttrekkingen

Begin 2018 is een Asset & Liability Management (ALM) studie uitgevoerd, om te bezien of de rekenrente voor toekomstige rendementen nog voldoende is om voor de langere termijn te kunnen voldoen aan de nazorgplicht (stortplaatsen) van de provincie. De verwachting is dat de rekenrente zal stijgen en deze verwachting dient bij de waardering van voorziening Nazorg stortplaatsen te worden meegenomen. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, maar gelet op de verwachte stijging van de rekenrente valt per saldo € 5,7 mln vrij van de voorziening Nazorg stortplaatsen. Omdat er nog diverse onzekerheden spelen zal worden voorgesteld om de vrijval in 2018 te storten in een nieuw te vormen deelreserve.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen. Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

Toelichting onttrekkingen

Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn, is een berekening gemaakt voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum. Als grondslag is een contant waarde uitgevoerd waarbij APG is uitgegaan van: De peildatum voor het deelnemersbestand uit de opbouwadministratie is 31 oktober 2017. Berekening is gemaakt aan de hand van wettelijke factoren voor individuele waardeoverdracht in 2018. De gehanteerde rente voor actieve deelnemers is 1,648% (rente afgeleid van de RTS 30 september 2017 voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar. Pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. Contante waarde voor nabestaandenpensioen is eveneens opgenomen. De berekening heeft ertoe geleid dat de voorziening Pensioenen GS ultimo 31 december 2017 met € 1 mln verlaagd kan worden om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Tevens is een bedrag van € 0,5 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De voorziening dient ter dekking van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat er in 2018 voldoende zicht is op ontwikkeling en zo het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico’s te kunnen opvangen. Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening getroffen die in 2015 is aangepast tot € 9,6 mln. In 2017 is geen bijstelling (nodig) geweest van de voorziening.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Premieleningen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Toelichting onttrekkingen

Voor het uitbetalen van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor kosten die in een volgend begrotingsjaar gemaakt zullen worden, waarbij die kosten zijn oorsprong mede vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.De kosten van groot onderhoud op de gebouwen werden voorheen als investeringen aangemerkt en dan ook geactiveerd. Als gevolg van wijziging van het BBV en de Nota Investeringen, Waardering en Afschrijvingen (IWA) is in 2015 een gedeelte van deze lasten die betrekking hebben op groot en klein onderhoud in exploitatie genomen. Deze exploitatielasten fluctueren jaarlijks. Gedeputeerde Staten hebben op 7 juli 2015 de nota beheer en kapitaallasten MJOP vastgesteld. Hiermee is een voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen ingesteld om de exploitatielasten over de periode 2016 - 2030 te egaliseren. Periodiek wordt het MJOP voor provinciale gebouwen geactualiseerd waarbij aspecten duurzaamheid worden meegewogen. Deze aanpassing kan tot hogere onderhoudskosten leiden.

Toelichting onttrekkingen

Aan deze voorziening is € 2 mln onttrokken ten behoeve van de verbouwingskosten gebouw D en het uitvoeren van regulier onderhoud aan de overige bouwdelen.

Toelichting toevoegingen

Aan deze voorziening is € 2,1 mln gedoteerd te weten: € 1 mln wordt jaarlijks voor de periode 2016-2030 gedoteerd voor het uitvoeren van het regulier onderhoud aan gebouwen. Daarnaast is in 2017 € 1,1 mln vanuit de reserve Groot Onderhoud Gebouwen MJOP toegevoegd aan de voorziening voor de verbouwingskosten van gebouw D.

Onderwerp

Personeelsopleidingsbudget (POB)

Inhoud en doel

De geschatte verplichting POB uit de voorziening kunnen betalen.  Deze voorziening wordt vanaf 2018 ingesteld.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Bentwoud

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening ‘van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden’. De voorziening is bij Jaarrekening 2016 gecreëerd als gevolg van herrubricering van de OVP Bentwoud; de middelen zijn niet van een overheid ontvangen en moeten derhalve niet worden geclassificeerd als OVP, maar als voorziening. De voorziening valt vrij bij de Jaarstukken 2017, dit omdat er geen terugbetalingsverplichting rust op de ontvangen middelen. Tevens zijn de beheerkosten van Bentwoud reeds structureel in de begroting geborgd.

Toelichting onttrekkingen

De voorziening valt in zijn geheel vrij ten gunste van het resultaat.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

9. Balans