Jaarverslag 2017

9. Balans

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Investeringen

Bijdragen
derden

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2017

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

11.308

4.827

-1.638

2.779

0

14.995

Bijdrage aan activa in eigdendom van derden

101.143

21.768

0

65.404

0

57.508

Totaal

112.452

26.595

-1.638

68.182

0

72.503

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
In totaal is er voor onderzoek en ontwikkeling voor € 11,9 mln (inclusief investeringsbijdragen van derden) gerealiseerd, waarvan voor € 5,5 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 3,5 mln plaats naar de investeringen en voor € 2 mln naar de exploitatie.  Per saldo zijn de investeringen met € 4,8 mln gestegen. De afrekening naar de investeringen betreft voor € 0,4 mln wegenprojecten en voor € 3,1 mln vaarwegenprojecten (waaronder € 2 mln voor de vervanging van de Steekterbrug).

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
In totaal is er voor bijdragen aan activa in eigendom van derden voor € 41,5 mln gerealiseerd, waarvan € 19,7 mln is afgerekend.  de investeringen € 21,7 mln toegenomen. De afrekening vond voor € 19,4 mln plaats naar de investeringen en voor € 0,3 mln naar de exploitatie. De investeringen betreffen voor € 2,3 mln bijdragen aan fietspaden, voor € 6,1 mln aan bijdragen voor wegen (waaronder € 5,3 mln voor de A15 Papendrecht-Sliedrecht) en € 11 mln voor de bijdrage aan HOV- Biosciencepark. Op basis van de nota materiële vaste activa vanuit het BBV per december 2017 mogen de afschrijvingstermijnen van de provincie niet langer zijn dan de afschrijvingstermijnen die de ontvangende derde partij hanteert. De nota resulteert in een eenmalige inhaalafschrijving voor alle bijdragen aan activa van derden per 31-12-2016 ad € 62,8 mln gedekt uit de reserve afschrijvingslasten.

9. Balans