Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6.4 Programmareserve 4

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

4.235

5.489

2.217

7.507

Totaal

4.235

5.489

2.217

7.507

Overzicht beklemming programmareserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo reserve 31-12-2017

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

Waarvan niet verplicht

Restauratie rijksmonumenten en erfgoedlijnen

7.507

7.007

500

0

Totaal

7.507

7.007

500

0

Toelichting programmareserve

Onderwerp:

Restauratie rijksmonumenten en erfgoedlijnen

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Wegens het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering.Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Er wordt € 5,5 mln aan de reserve toegevoegd wegens gesubsidieerde activiteiten die horen bij subsidieverleningen 2017 maar pas in 2018 of later zullen worden uitgevoerd. De middelen worden zolang bewaard in de reserve.

Toelichting toevoegingen

Er wordt € 2,7 mln aan de reserve onttrokken wegens de uitvoering in 2017 van uitgestelde activiteiten die horen bij subsidieverleningen 2016 en eerder.

Toelichting beklemdheid

De stand van de reserve wordt vrijwel volledig onderbouwd door de optelling van uitgestelde activiteiten bij subsidieontvangers. De activiteiten vinden plaats in 2018 of later. De stand van de reserve is vrijwel volledig juridisch verplicht. Een klein restant is bestuurlijk verplicht.

9. Balans