Jaarverslag 2017

9. Balans

Voorraden

Voorraden
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Onderhanden werk voorraden

24.085

-1.969

22.116

Totaal

24.085

-1.969

22.116

In 2017 hebben voor € 0,7 mln grondaankopen plaatsgevonden waarvan € 0,2 mln voor Grond voor Grond en € 0,5 mln voor NNN.
Voor € 2,6 mln heeft er afboeking plaatsgevonden van boekwaarden als het gevolg van verkopen waarvan  € 1,8 mln betrekking had op Grond voor Grond en € 0,8 mln op NNN.
Daarnaast vond er voor € 0,1 mln een correctie plaats van de boekwaarde.

9. Balans