Jaarverslag 2017

9. Balans

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Investeringen

Bijdragen
derden

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2017

Deelnemingen

18.367

16.041

0

0

0

34.408

Overige verbonden partijen

1.916

0

0

0

0

1.916

Langlopende u/g geldleningen

4.076

479

380

0

0

4.176

Totaal

24.359

16.520

380

0

0

40.500

Deelnemingen
De investeringen in deelnemingen betreffen een additionele kapitaalstorting in het aandelenkapitaal van ROM InnovationQuarter BV ad € 15 mln, een storting van aandelenkapitaal in de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV ad € 0,25 mln en uitbreiding van de deelneming in Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV ad € 0,8 mln in verband met de oprichting van Energiiq Energie- en innovatiefonds BV.

Langlopende u/g geldleningen
Deze post bestaat uit geldleningen aan openbare lichamen en uit overige langlopende geldleningen u/g.
Op 31 december 2016 stond er een bedrag van € 2,9 mln op de balans voor de geldleningen aan openbare lichamen, waarvan de voorfinanciering grondverwerving Groenzone Berkel-Pijnacker  € 0,4 mln is afgelost zodat per 31 december 2017 op deze categorie een bedrag van € 2,5 mln resteert.
De post overige langlopende geldleningen u/g  is in 2017 gestegen met € 0,5 mln in verband met een verstrekte geldlening voor de aanschaf van een veerpont zodat het saldo op de balans per 31 december 2017 gestegen is tot € 1,7 mln.

9. Balans