Jaarverslag 2017

9. Balans

Reserves uitgesplitst naar doel

Reserves uitgesplitst naar doel

In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Saldo mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve

5-1

33.503

77.390

-43.887

Programmareserve 1

Programmamanagement Kustontwikkeling

1-1

0

167

-167

Zandmotor

1-1

0

78

-78

Decentralisatieakkoord natuur

1-2

0

-12

12

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1-2

410

0

410

Groene ambities

1-3

1.215

11.856

-10.641

Vlietland

1-3

256

137

119

Decentralisatieakkoord natuur

1-3

88

1.369

-1.281

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1-3

288

681

-394

Reserve Ontwikkelopgave natuur

1-3

13

0

13

Groene ambities

1-4

14.184

2.724

11.460

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

1-4

6.128

44

6.084

Decentralisatieakkoord natuur

1-4

0

352

-352

Natuurcompensatie

1-4

0

61

-61

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1-4

1.682

0

1.682

Reserve Ontwikkelopgave natuur

1-4

11.100

3.945

7.155

IODS

1-4

0

696

-696

Groene ambities

1-5

183

1.266

-1.083

Sanering glastuinbouw

1-5

0

-632

632

Decentralisatieakkoord natuur

1-5

0

-396

396

Luchtkwaliteit (NSL)

1-6

0

264

-264

Milieuaspecten omgevingbeleid

1-6

1.000

664

336

Omgevingsveiligheid

1-6

9.964

6.573

3.391

Sanering glastuinbouw

3-3

0

-849

849

Groene ambities

3-4

1.038

-3

1.041

Sanering glastuinbouw

5-1

0

1.147

-1.147

Apparaatslasten DLG

5-1

3.250

3.228

22

Programmareserve 2

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1-3

0

800

-800

Egalisatiereserve expl proj PZI

2-1

10.462

2.042

8.420

RijnGouwelijn

2-1

0

10.900

-10.900

Bereikbaarheid

2-1

15.489

8.238

7.252

Egalisatiereserve afschrijvingslast.

2-1

0

67.849

-67.849

Mobiliteit

2-1

14.877

12.740

2.137

Egalisatieres.beheer & onderhoud DBI

2-1

18.340

0

18.340

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

2-1

0

1.100

-1.100

Bereikbaarheid

2-2

0

1.400

-1.400

Mobiliteit

2-2

89.181

77.299

11.882

Revolverend Verenfonds

2-2

1.300

0

1.300

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

3-6

0

498

-498

Programmareserve 3

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

1-1

0

53

-53

Meerjarenplan Bodemsanering

1-4

0

155

-155

Coolport middelen

2-1

0

3.545

-3.545

EFRO middelen

3-1

0

31

-31

Interreg-cofinanciering EFRO

3-1

2.562

2.365

197

Regionale netwerken topsectoren

3-1

433

526

-93

Versterking economie

3-1

22.500

1.184

21.316

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

3-1

8.000

4.451

3.549

IRP Goeree-Overflakkee

3-1

0

46

-46

Mitigatie/Energie

3-2

1.200

0

1.200

Greendeal Zonnepanelen-asbest

3-2

0

49

-49

Programma Warmte-Koude Z-H

3-2

0

52

-52

Risicoreserve Energiefonds

3-2

6.000

0

6.000

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

3-3

0

188

-188

Implementatie Omgevingswet

3-3

0

893

-893

Opstellen integrale onderzoeksagenda

3-3

300

77

223

IRP Goeree-Overflakkee

3-3

0

29

-29

Bedrijventerreinen

3-5

120

0

120

Manden maken

3-5

0

615

-615

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

3-5

0

750

-750

2016 DP Molens CVT groot onderhoud

3-6

0

200

-200

Meerjarenplan Bodemsanering

3-7

4.500

4.682

-182

Regionale gebiedsgerichte projecten

4-1

7.000

0

7.000

Zuidelijke Randstad

4-1

276

96

180

Bedrijventerreinen

5-1

0

1.760

-1.760

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

5-1

0

137

-137

Programmareserve 4

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

3-6

5.489

2.217

3.272

Overzichten, middelen en overhead

Frictiekosten algemeen

1-3

0

474

-474

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

2-1

4.900

60.415

-55.515

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

3-5

0

3.040

-3.040

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

5-1

93.518

1.289

92.228

Frictiekosten algemeen

5-1

0

38

-38

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

5-1

834

0

834

Jonge ambtenaren

5-1

0

141

-141

2015 DP Trainees

5-1

0

24

-24

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Overhead

0

1.057

-1.057

Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei

Overhead

361

0

361

Eindtotaal

391.943

384.192

7.750

9. Balans