Jaarverslag 2017

9. Balans

Overlopende activa

Overlopende activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen

4.559

8.311

12.869

Overige overlopende activa

12.611

12.473

25.084

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

8.310

-569

7.740

Totaal

25.480

20.214

45.694

Vooruitbetaalde bedragen

De per 31 december 2017 vooruitbetaalde bedragen worden in 2018 ten laste van de exploitatie gebracht. De belangrijkste vooruitbetaalde bedragen zijn:

(bedragen x € 1 mln)

Voorschot subsidies

9,3

Onderhoudslicenties 2018

1,6

Huur en servicekosten districtskantoren

1,6

Verzekeringspremies

0,4

Totaal

12,9

Overige overlopende activa

Het saldo per 31 december 2017 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen.
Deze vorderingen zijn onder te verdelen in:

(bedragen x € 1 mln)

Aanslagen grondwaterheffing

0,5

BTW

4,1

Nog te declareren projectkosten aan partners

1,9

Verrekening loonkosten derden

2

Af te wikkelen schades

0,7

Brugbediening

1,2

Verkeersregelinstallaties

0,3

Aanslagen precariobelasting

0,8

Infraprojecten

6,1

Subsidieafrekeningen

7

Overig

0,5

Totaal

25,1

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

Progr.

Nog te ontvangen bedragen
op uitkeringen van overheden
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2016

Vermeer-deringen

Verminde-ringen

Saldo per
31-12-2017

Rijk

Mede
overheden

EU

1

Luchtkwaliteit

5.115

531

1.257

4.389

X

1

Bodemsanering

1.915

839

2.754

X

2

Infraprojecten investeringen

1.003

4.676

5.429

250

X

2

Luchtvaart

36

36

X

3

Economische Zaken

123

74

123

74

X

4

Europese Netwerken

118

64

182

X

X

X

5

Koude-Warmte

0

55

55

X

Totaal

8.310

6.239

6.809

7.740

9. Balans