Jaarverslag 2017

9. Balans

Algemene reserve

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 01-01-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Algemene reserve

77.479

77.390

68.473

68.563

Totaal

77.479

77.390

68.473

68.563

Overzicht beklemming algemene reserve

Onderwerp

Saldo reserve eind 2017

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

Waarvan niet verplicht

Algemene reserve

0

0

68.563

Totaal

0

0

0

68.563

Toelichting algemene reserve

Onderwerp:

Algemene reserve

Inhoud en doel

Het opvangen van risico's en tegenvallers.

Functie

Buffer

Voeding

Risico reserveringen, historisch gerealiseerde rekeningresultaten

Besluitvorming/instellingsjaar

n/a

Looptijd

Toelichting onttrekkingen

Binnen de Begroting, Voorjaarsnota en Najaarsnota zijn voorstellen ingediend ten bate of ten laste van de Algemene Reserve. Dit heeft in 2017 geleid tot een netto afname van de Algemene reserve van € 8,9 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Minimaal aan te houden weerstandsvermogen : € 30 mln niet verplicht.

9. Balans