Jaarverslag 2017

9. Balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Investeringen

Bijdragen
derden

Des investeringen

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2017

Investeringen met economisch nut

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

10.240

4.784

0

0

4.770

0

10.254

Gebouwen

69.863

770

0

0

4.481

0

66.152

Gronden en terreinen

34.020

0

0

0

0

0

34.020

Vervoersmiddelen

1.298

0

0

0

289

0

1.009

Machines, apparaten en installaties

4.738

2.016

0

0

806

0

5.948

Subtotaal

120.159

7.569

0

0

10.345

0

117.384

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

769.940

209.125

87.821

679

37.294

0

853.271

Subtotaal

769.940

209.125

87.821

679

37.294

0

853.271

Totaal

890.099

216.694

87.821

679

47.639

0

970.655

Investeringen met economisch nut

Gebouwen
De verbouwing van bouwdeel D is voor € 0,8 mln gerealiseerd.

Machines, apparaten en installaties
De investering ad € 2 mln betreft installaties in bouwdeel D.

Overige duurzame bedrijfsmiddelen
De investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen betreffen met name investeringen in automatisering en digitalisering.

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond, water- en wegenbouwkundige werken
In totaal is voor grond, water- en wegenbouwkundige werken voor € 209,1 mln (verminderd met de investerings-bijdragen van derden) gerealiseerd en waarvan € 93,1 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 60,2 mln plaats naar de materiële vaste activa en voor € 32,9 mln naar de exploitatie.

Wegen

De investeringen in provinciale wegen bedragen € 35,5 mln. De omvangrijkste projecten zijn N209 reconstructie knooppunt A13 (€ 16,4 mln), N57-N218 (€ 9,4 mln), omlegging N456 (4,3 mln) en N207 reconstructie Rotterdamsebrug (€ 3 mln). Aan investeringsbijdragen is € 46,4 mln ontvangen. De belangrijkste projecten zijn het 3 in 1 wegenproject Westland (€ 21,7 mln), N209 reconstructie knooppunt A13 (€ 17,4 mln) en N57-N218 (€ 3,3 mln).

Openbaar vervoer

De investering in openbaar vervoer ad € 0,3 mln betreft de investering in R-Net.

Rijwielpaden

In rijwielpaden is € 2 mln geïnvesteerd. Dit betreft onder andere fietspad 441 ad € 1,5 mln.

Verkeersveiligheid

De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 26,5 mln. Dit betreft onder meer investeringen in de N209 ad € 10,2 mln, N455 ad € 2,2 mln, N219 ad € 1,9 mln, N216 ad € 1,9 mln, N467 ad € 1,7 mln, N493 € 3,9 mln en N207 ad € 1,3 mln. Aan investeringsbijdragen is € 3 mln ontvangen voor onder meer de N223 ad € 1 mln en N207 ad € 0,9 mln.

Vaarwegen

De investeringen in vaarwegen bedragen € 43,8 mln, waaronder groot onderhoud sluis Gorinchem ad € 5,3 mln, vervangen oevers Waddinxveen ad € 3,4 mln, hefbrug Gouwsluis ad € 3,3 mln en St Sebastiaansbrug ad € 3 mln. De investeringsbijdragen bedragen € 2,7 mln en betreft met name investeringsbijdragen voor de St. Sebastiaansbrug ad € 2,1 mln).

Uitsplitsing voor 2017 en na 2017

Materiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Investeringen

Bijdragen
derden

Des inves-teringen

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2017

Investeringen met maatschappelijk nut, voor 2017

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

769.940

0

0

679

37.294

0

731.967

Investeringen met maatschappelijk nut, vanaf 2017

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

0

350.652

136.217

0

0

93.131

121.304

Totaal

769.940

350.652

136.217

679

37.294

93.131

853.271

9. Balans