Jaarverslag 2017

9. Balans

Liquide middelen

Liquide middelen
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Banksaldi

119.698

4.463

124.161

Kassaldi

4

-4

0

Totaal

119.702

4.458

124.161

Het bedrag aan banksaldi bestaat voornamelijk uit de bedragen die voor specifieke (groen) projecten op een rekening-courant bij het Groenfonds staan (€ 123,35 mln). Het Groenfonds stalt deze projectmiddelen via het zogenaamde vrijwillig schatkistbankieren bij het Rijk.

9. Balans