Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6.5 Reserves Overzichten, Middelen en Overhead

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per 31-12-2017

Groot onderhoud MJOP gebouwen

3.530

0

1.057

2.473

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

0

98.418

64.745

33.673

Frictiekosten algemeen

933

0

512

420

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

400

834

0

1.234

Jonge ambtenaren

426

0

141

285

2015 DP Trainees

24

0

24

0

Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei

0

361

0

361

Totaal

5.313

99.613

66.479

38.447

Overzicht beklemming programmareserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo reserve 31-12-2017

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

Waarvan niet verplicht

Groot onderhoud MJOP gebouwen

2.473

0

2.473

0

Egalisatiereserve afschrijvingslasten

33.673

0

33.673

0

Frictiekosten Algemeen

420

21

273

126

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

1.234

0

0

1.234

Jonge ambtenaren

285

0

285

0

DP Trainees

0

0

0

0

Kickstart / vitaliteit

361

0

361

0

Totaal

38.446

21

37.065

1.360

Toelichting programmareserve

Onderwerp:

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Inhoud en doel

Bij Begroting 2016 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de vorming van de voorziening groot onderhoud op basis van het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2015-2030. Looptijd: Bepaald. In de meerjarenbegroting is het MJOP voor 15 jaar vastgesteld. Wegens vertraging o.a. door extra onderzoek voor duurzaamheid zullen de verwachte uitgaven later plaatsvinden dan verwacht. Omdat de geplande maximale storting in de voorziening wegens het spreidingsprincipe niet zomaar meer mag plaatsvinden is in 2016 een reserve onderhoud gebouwen ingesteld, waarmee de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar blijven voor het meerjarige onderhoud.

Functie

Spaar

Voeding

Exploitatiemiddelen Begroting 2016

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De renovatie van gebouw D is in 2017 afgerond. Uit de reserve MJOP is hiervoor een bedrag ad € 1,1 mln onttrokken en gestort in de Voorziening Groot onderhoud Gebouwen MJOP.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De gehele reserve ad € 2.472.682  Groot onderhoud MJOP gebouwen is bestuurlijk verplicht, aangezien dit bedrag is bestemd voor de aanstaande verbouwing van het C gebouw en groot onderhoud overige gebouwen. Tevens heeft deze reserve een koppeling met de voorziening Groot onderhoud gebouwen MJOP.

Onderwerp:

Egalisatiereserve afschrijvingslasten

Inhoud en doel

Omdat investeringsprojecten soms op een ander moment worden uitgevoerd (en geactiveerd) dan oorspronkelijk begroot, verschuift een deel van de afschrijvingslasten in de tijd. Als dit zich voordoet, dan worden de bijbehorende dekkingsmiddelen met de egalisatiereserve afschrijvingslasten verrekend. Ook de effecten van verschuivingen tussen exploitatie- en investeringsmiddelen worden met deze reserve verrekend. Hierdoor worden afwijkingen in de langetermijnontwikkeling van de afschrijvingslasten zoveel mogelijk ‘afgevlakt’, wat ten goede komt aan de stabiliteit van de begroting.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010 (wijziging Voorjaarsnota 2017/Kadernota 2018-2021)

Looptijd

2044

Toelichting onttrekkingen

Ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten wordt conform begroting € 1,5 mln aan de reserve onttrokken. Vanwege een inhaalafschrijving op de bijdrage activa van derden van € 59,8 mln in programma 2 en € 3 mln in programma 3 wordt in totaal € 62,8 mln aan de reserve ontrokken. Daarnaast zijn de exploitatieprojecten pilot Slimtree, energietransitie Infra middelen uit het PZI gedekt uit deze reserve en heeft een inhaalafschrijving voor een project in doel 2-1 plaatsgevonden. Tegenover al deze onttrekkingen staan toekomstige besparingen op de kapitaallasten die terug zullen vloeien naar deze reserve. Voor een nadere toelichting op de inhaalafschrijving zie onder andere de toelichting op de immateriële vaste activa.

Toelichting toevoegingen

De bij begroting berekende vrijval van afschrijvingslasten (inclusief omzetting van deze reserve van programma 2 naar overzichten, middelen en overhead) ad € 98 mln is in de reserve gestort.De afschrijvingslasten vallen vrij doordat de investeringen die leiden tot afschrijvingen, zijn doorgeschoven of voor een lager bedrag dan begroot gerealiseerd.

Toelichting beklemdheid

Bij kadernota 2017 is een deel van deze reserve (uitgaande van reeds begrote toevoegingen en onttrekkingen) ingezet ter dekking van een tekort op de provinciale begroting in de periode 2024-2030. In deze periode gaat het om een onttrekking van circa € 77 mln. De overige (toekomstige) middelen zijn beklemd en dienen ter dekking van afschrijvingslasten door verschuivingen in de tijd.

Onderwerp:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie Algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet. Looptijd is nog niet bekend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Overzichten, Middelen en Overhead

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

In 2017 is voor frictiekosten uit  de taakstelling Organisatie van de Toekomst (OVT) € 0,04 mln onttrokken. Binnen de reserve frictiekosten zijn middelen gereserveerd voor de kosten van de afbouw van de G.Z-H en de uittreding van de provincie uit de provinciale natuur- en recreatieschappen. Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst getekend voor de overdracht van de G.Z-H naar Staatsbosbeheer per 1 januari 2017. De duur van de overeenkomst is 4 jaar. De uittreding uit de natuur- en recreatieschappen zal per 1 januari 2018 voltooid zijn. In het eigenarenoverleg tussen PZH en Staatsbosbeheer is overeenstemming over de financiële aspecten van de afwikkeling. Voor de provincie resteert nog een eenmalig te betalen bedrag ad € 0,47 mln ten laste van de reserve frictiekosten

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Voor 2018 worden nog frictiekosten ad € 0,02 mln gemaakt t.b.v. afronding van het OvT-traject  en € 0,27 mln is voor met name de projectorganisatie voorzien voor het afwikkelen van het opheffen van de G.Z-H en de werkzaamheden t.b.v. de uittreding uit de schappen.

Onderwerp:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2044

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

In 2017 is conform de begroting € 0,8 mln gestort in verband met vrijvallende kapitaallasten.

Toelichting beklemdheid

Deze middelen zijn niet beklemd, maar dienen als doel pieken in de doorgeschoven kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.

Onderwerp:

Jonge ambtenaren

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln, beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

In 2017 zijn jonge ambtenaren aangetrokken. De arbeidskosten ad € 0,1 mln komen ten laste van de reserve Jonge Ambtenaren.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Eind 2014 is deze reserve Jonge Ambtenaren ingesteld om afdelingen in staat te stellen jonge ambtenaren aan te trekken. Het restant van deze middelen ad € 0,28 mln dient beschikbaar te blijven voor 2018 en volgende jaren.

Onderwerp:

DP Trainees

Inhoud en doel

Op 15 oktober 2014 is een nieuwe groep van 12 trainees gestart bij de provincie Zuid-Holland. Bij Jaarrekening 2014 zijn de middelen voor de traineepool beklemd voor 2015 en 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 zijn deze middelen beschikbaar gesteld (€ 1,1mln), waarbij in de toelichting is opgenomen dat deze bestaat uit € 0,6 mln voor 2015 en € 0,5 mln voor 2016. Deze doorgeschoven prestatie is de technische afhandeling van het bij voorjaarsnota genomen besluit. De doorgeschoven prestatie zoals voorgesteld in de Najaarsnota 2015 is in deze begroting volledig in exploitatie gezet. Naar verwachting zal het restantsaldo van deze reserve in 2018 volledig worden onttrokken.

Functie

Doorgeschoven prestaties

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

Het traineeproject is inmiddels afgerond. Een bedrag ad € 0,02 mln is vrijgevallen.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het restantsaldo ad € 0,02 mln van de doorgeschoven prestatie van het Trainee-programma 2015 is in 2017 in de financiële ruimte gestort.

Onderwerp:

Kickstart / vitaliteit

Inhoud en doel

Het opgebouwde saldo voor gedifferentieerd belonen in 2018 beschikbaar houden voor provinciale werknemers. Een voorstel voor besteding van het budget in 2018 wordt verder uitgewerkt naar het project “kickstart jonge medewerkers” en inrichting van een “vitaliteitscentrum”.

Functie

Egalisatie

Voeding

Overschot voorgaande jaren en 2017

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2018

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

In 2017 is het bedrag ad € 361.000 afkomstig uit het overschot op gedifferentieerd belonen 2016 toegevoegd aan deze reserve.  Het bedrag is bestemd voor het project aantrekken van Jonge Ambtenaren en project Vitaliteit in 2018.

Toelichting beklemdheid

In 2017 is het bedrag ad € 361.000 afkomstig uit het overschot op gedifferentieerd belonen 2016 toegevoegd aan deze reserve. In een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde personeel/middelen en de bonden is besloten om het bedrag te bestemmen voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren (zgn. Kickstart) en voor de start van een nieuw project Vitaliteit in 2018

9. Balans