Jaarverslag 2017

9. Balans

9.4 Vaste Passiva

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden. Daar waar gesproken wordt over programmareserves betreft het bestemmingsreserves.

Eigen Vermogen
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2016

Mutaties 2017

Balans per
31-12-2017

Algemene reserve

77.479

-8.917

68.563

Programmareserves

572.365

51.637

624.002

Gerealiseerd resultaat

34.970

-34.970

0

Totaal

684.815

7.750

692.565

9. Balans